9. Popis algoritmu učovania izomorfných modulov
   
 

 

Modul je popísaný pomocou štruktúry, ktorá v sebe zahrňa informácie o dynamickom poli primárnych vstupov a výstupov, čísla modulu, počte vstupov a výstupov.
Rozpoznávanie izomorfnosti modulov má význam vtedy, ak sa jedna o neprekrývajúce sa moduly, ktorých vnútorné komponenty sú vzájomne zviazané, to znamená, že logické členy, ktoré sa nachádzajú v jednom module nebudú súčasťou žiadneho iného modulu a pre ich komponenty platí, že každý z logických členov bude obsahovať aspoň jeden pin ( vstup ,alebo výstup ) iného logického člena z tejto kombinácie. Pre každý modul je potrebné zistiť základné informácie, porovnaním ktorých vieme rýchlo určiť zhodu alebo nezhodu dvoch porovnávaných modulov. K týmto základným informáciám patria údaje o počte logických členov, ich type a údaje o počte vodičov a vstupov v module. Tieto informácie však nie sú celkom postačujúce, pretože môžeme nájsť dva moduly, ktoré sa budú v týchto údajoch zhodovať ale ich vnútorná štruktúra môže byť rozdielna. Znamená to, že prepojenia vodičov spájajúcich logické členy sú v obidvoch moduloch rôzne. Je preto potrebné zisťovať aj to, na ktorý logický člen v rámci modulu je daný vodič pripojený a takisto je nutné mať informáciu o tom ako sú jednotlivé logické členy usporiadané vo vnútri modulu.

Poznatky z predchádzajúcej kapitoly môžeme zhrnúť do nasledujúcich bodov :
A) Porovnanie takých informácií o obvodoch, ktoré možno ľahko zistiť a pri nezhode ktorých možno hneď rozhodnúť, že obvody izomorfné nie sú.

Patrí sem:
1. porovnanie počtu výstupov v obvodoch.
2. porovnanie počtu prepojení (vodičov) v obvodoch.
3. porovnanie počtu vstupov v obvodoch.
4. porovnanie počtu logických členov v obvodoch.

B) Porovnanie druhu logických členov v obvodoch a porovnanie prepojení v obvodoch.

Pri nezhode údajov v prvých štyroch bodoch už s ďalším porovnávaním izomorfnosti modulov nepokračujeme, ale vyberieme novú dvojicu, ktorú budeme porovnávať. Ak sa nám porovnávané moduly zhodujú v prvých štyroch bodoch, pristúpime k použitiu druhej časti zisťovania údajov ( bodu B ). Pre každý vodič modulu zisťujeme, na ktorý logický člen v rámci modulu je vodič pripojený. Postupným výberom každého vodiča modulu získame súbor informácií.