A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-X-Y-Z

A           na začiatok

B           na začiatok

C           na začiatok

D           na začiatok

Disjunktívna normálna forma (DNF) : všeobecne je to výraz, ktorý pozostáva z logického súčtu navzájom rôznych elementárnych (logických) súčinov.

E           na začiatok

Elementárny súčin  : elementárnym súčinom sa nazýva výraz pozostávajúci z logického súčinu ľubovolného počtu premenných, ktoré sa v ňom vyskytujú buď priamo alebo invertovane, pričom každá premenná v tomto výraze sa vyskytuje maximálne jedenkrát..


Elementárny logický súčet : výraz, ktorý obsahuje logický súčet premenných, pričom každá premenná vystupuje najviac 1-krát, a to buď priamo alebo invertovane.

F           na začiatok

G           na začiatok

H           na začiatok

I             na začiatok  

Iredundantná DNF danej B-funkcie f predstavuje logický súčet prostých implikantov funkcie f, ktoré tvoria úplný systém imlikantov funkcie f a pritom žiadna vlastná časť tohoto systému už netvorý úplný systém


Iredundantný systém skupinových prostých implikantov je taká množina navzájom rôznych skupinových prostých implikantov, ktoré pokrývajú všetky jednotkové body daných funkcií. Množina stratí túto vlastnosť, ak sa ľubovoľný skupinový prostý implikant z nej vyberie.

J           na začiatok

K           na začiatok

Konjunktívna normálna forma (KNF) : všeobecne je to výraz, ktorý pozostáva z logického súčinu navzájom rôznych elementárnych (logických) súčtov.


Kritérium 5.5 : Pri vyjadrení B-funkcie tvaru DNF je počet diód
        CD = p + Sj=1q rj
kde   p - počet všetkých elementárnych súčinov
        q - počet všetkých elementárnych súčinov rádu rj > 1
        rj - rád j-teho elementárneho súčinu


Kritérium 5.7 : Pri vyjadrení B-funkcie tvaru DNF je počet tranzistorov
        CT = q + 1
kde  q - počet všetkých elementárnych súčinov rádu rj > 1

L           na začiatok

M           na začiatok

Minimálna DNF: minimálnym vyjadrením B-funkcie je vyjadrenie s najmenšou hodnotou zadaného kritéria minimalizácie (počet kontaktov, počet diód, počet tranzistorov)

N           na začiatok

O           na začiatok

P           na začiatok

Prostý implikant : implikant vyjadrený v tvare ELS rádu r, pričom žiadna časť ELS rádu r1<r už nie je implikantom.


Prostý implicent : implicent vyjadrený v tvare elementárneho logického súčtu (ELS) rádu r, pričom žiadna časť ELS rádu r1<r už nie je implicentom.

Q           na začiatok

R           na začiatok

Rád elementárneho súčinu : počet premenných vystupujúcich v elementárnom súčine


Rád elementárneho súčtu : počet premenných vystupujúcich v elementárnom súčte

S           na začiatok

Skrátená disjunktívna normálna forma (SDNF) : túto formu dostaneme aplikáciou pravidiel B-algebry (pravidlo spojovania) na úplnú DNF. SDNF predstavuje logický súčet všetkých prostých implikantov.


Skrátená konjunktívna normálna forma (SKNF) : túto formu dostaneme aplikáciou pravidiel B-algebry (pravidlo spojovania) na úplnú KNF. SKNF predstavuje logický súčin všetkých prostých implicentov.


Skupinový prostý implikant : Majme systém funkcií f1,f2, ...,fm. Potom skupinovým prostým implikantom tochto systému nazveme taký elementárny súčin u, ktorý má nasledujúce vlastnosti:

  • je implikantom aspoň jednej funkcie fi, i = 1, 2, ..., m
  • ak u je práve implikantom funkcií fi1,fi2, ...,fik , kde fij je z množiny { f1,f2, ...,fm }, tak vybratím len jedného písmena z u zvyšok u' prestáva byť implikantom aspoň jednej z funkcií fi1,fi2, ...,fik .

T           na začiatok

U           na začiatok

V           na začiatok

X           na začiatok

Y           na začiatok

Z           na začiatok