1. Vytvorenie mriežky prostých implikantov

V kapitole o určovaní skrátených normálnych foriem boli uvedené aj niektoré postupy určovania iredundantných normálnych foriem. Teraz bude uvedený systematický postup pre určovanie všetkých iredundantných resp. minimálnych foriem. Za týmto účelom sa zostaví tzv. mriežka prostých implikantov (MPI), v ktorej vodorovne sa vypíšu stavové indexy všetkých bodov z množiny F1 a zvisle všetky prosté implikanty. Body z množiny FX do mriežky sa nevpisujú! Priesečníky prostého implikantu s tými bodmi, ktoré daný prostý implikant pokrýva, sa označia krížikmi. Pre funkciu f(x1,x2,x3,x4), ktorej skrátená DNF je daná výrazom na obr.1

, bude mriežka prostých implikantov obsahovať 6 riadkov a 10 stĺpcov (obr.2). Mriežku prostých implikantov môžeme interpretovať ako maticu pokrytia P, ktorej prvky pij = 1 práve vtedy, keď prostý implikant Ii (i = 1, 2, ..., m) pokrýva jednotkový bod Bj (j = 1, 2, ..., n).