Určovanie IDNF pomocou Quine-McCluskeyho Algoritmu

   Tento program umožňuje určovanie irredundantnej disjunktnej normálnej formy (IDNF) pomocou Quine-McCluskeyho (QM) algoritmu. Vstupom pre QM algoritmus je mriežka prostých implikantov. V programe si môžte vztvoriť celkom novú mriežku alebo ju načítať z už existujúceho súboru. Novovytvorenú mriežku si môžete uložiť do súboru. QM algoritmus v tomto programe pracuje v štyroch rôznych režimoch :

  1. Automatický režim - automatické vypočítanie výsledku bez zastavovania alebo krokovania. Výsledok je okamžite vypísaný na obrazovku.
  2. Demonštračný režim - spracovávanie mriežky QM algoritmom po jednotlivých krokoch. Výsledok každého kroku je viditelný ihneď po jeho vykonaní spolu s popisom toho, čo sa v danom kroku urobilo. Algoritmus môže byť vykonávaný po jednotlivých krokoch, je možné jeden krok preskočiť alebo s ktoréhokoľvek kroku algoritmus automaticky ukončiť.
  3. Výukový režim - spracovávanie mriežky QM algoritmom po jednotlivých krokoch. V priebehu spracovania užívateľ dostáva otázky, týkajúce sa použitia QM algoritmu v danej chvíli. Ak na niektorú otázku odpovie tri krát nesprávne, ukáže sa mu správna odpoveď.
  4. Preverovací režim - test. Užívateľ rovnako ako pri výukovom režime dostáva otázky, na ktoré však smie odpovedať len raz. V prípade nesprávnej odpovede sa správna odpoveď neobjaví.

V programe ďalej nájdete podrobný popis QM algoritmu, ktorý obsahuje index použitých pojmov.

Program sa vo všeobecnosti skladá s týchto častí.