Vytvorenie novej mriežky prostých implikantov. 

\n"); printf("

Počet riadkov :

\n"); /*printf("

Počet stĺpcov :

\n");*/ printf("

Počet funkcií :

\n"); printf("

Počet premenných :

\n"); printf("

> \">

\n"); printf("");} else { printf("
\n"); printf("\n",$rows); printf("\n",$cols); printf("\n",$funcs); printf("\n",$prem); for($i=0;$i<$funcs;$i++) {printf("Funkcia %d\n",$i+1); printf("
Pocet jednot. bodov:

\n",$i);} printf("\n"); printf("> \">\n"); printf("
\n");}?>