Funkcia g(x1, x2, ..., xn) je implikantom funkcie f(x1, x2, ..., xn), ak množina G1 je podmonožinou množiny F1x ,kde G1 označuje množinu jednotkových bodov funkcie g a F1x množinu jednotkových a neurčených bodov funkcie f.