Irredundantný systém skupinových prostých implikantov je taká množina navzájom rôznych skupinových prostých implikantov, ktoré pokrývajú všetky jednotkové body daných funkcií. Množina stratí túto vlastnosť, ak sa ľubovoľný skupinový prostý implikant z nej vyberie.