Skrátená disjunktná normálna forma (SDNF) je súčet všetkých prostých implikantov.