\n\n"); printf("\n
"); printf("\n
Uloženie mriežky do súboru. \n
\n
"); printf("\n
 Zadajte meno súboru bez bodky a prípony. "); $fp2=fopen("temps.spi","r"); $fun=""; while(($c=fgetc($fp2))!=";") $fun=$fun.$c; $meno=$fun; fclose($fp2); $fp=fopen("temp.spi","r"); $fun=""; while(($c=fgetc($fp))!=",") $fun=$fun.$c; $funcs=(int)$fun; fclose($fp); printf("\n
",$meno); if($funcs==1) printf(".mpi\n
"); else printf(".spi\n
"); printf("\n"); else printf("\".spi\">\n"); printf("\n
Uložiť ako príklad.
\n"); printf("\n
\n"); printf("\n\n
\n\n\n\n");} if(($sav==1)||($sav==2)){ $sub=$subor.$prip; $k=0; if ($prik==1) $adresar=$adres1; else $adresar=$adres; $handle=opendir($adresar); while (false!=($file = readdir($handle))) {if ($file==$sub) $k=$k+1;} if($sav==2) $k=0; if($k==0){ $fp=fopen($adresar."/".$subor.$prip,"w"); $fp2=fopen("temp.spi","r"); $c=fgetc($fp2); if($c==""){ printf("

Nie je vybratá tabuľka na uloženie.

");} else{ fputs($fp,$c); while(!feof($fp2)) { $c=fgetc($fp2); fputs($fp,$c);} printf("Tabuľka bola uložená do súboru."); /*fputs($fp,$funcs.","); fputs($fp,$prem.","); fputs($fp,$rows.","); fputs($fp,$cols.","); for($i=0;$i<$funcs;$i++) fputs($fp,$stp[$i].","); for($i=0;$i<$rows;$i++) fputs($fp,$imp[$i].","); for($i=0;$i<$cols;$i++) fputs($fp,$b[$i].","); for($i=0;$i<$rows;$i++) {for($j=0;$j<$cols;$j++) {if($a[$i][$j]=="") fputs($fp,".,"); else fputs($fp,$a[$i][$j].",");}} */ fclose($fp); fclose($fp2);}} else{ printf("
Súbor s menom %s už existuje.",$sub); printf("
Chcete ho prepísať ?


"); printf("
\n"); printf("\n",$subor); printf("\n",$prip); printf("\n"); printf("\n"); printf("
");}} ?>