3. Postup vytvárania kritickej cesty
     Vytváranie kritickej cesty začína voľbou logickej hodnotu primárneho výstupu. Z nej odvodíme kritické hodnoty na vstupoch člena, ktorý generuje signál pre tento primárny výstup. Napr. pre logickú 1 na výstupe člena AND sú kritickými hodnotami  na vetkých jeho vstupoch, avšak pre hodnotu na výstupe kritickou bude hodnota 0 na jedinom vstupe a na ostatných vstupoch musí byť hodnota 1, ktorá však kritická nie je. Možnosť voľby vstupu s hodnotou 0 predstavuje rôzne alternatívy riešenia. Ak existuje niekoľko alternatív riešenia, zvolíme jednu a postupujeme ďalejv smere k primárnym vstupom. Po odvodení jednoho vstupného stavu, vrátime sa k miestu, kde bola urobená voľba, vyberieme iné riešenie a zostavujeme novú kritickú cestu. Tým získame niekoľko kritických hodnôt na vstupoch logických členov môžeme rovanko ako pri operácii konzistencie dospieť k rozporu. V takom prípade je potrebné opustiť neúspešnú vetvu a vrátiť sa k najbližšiemu alternatívnemu uzlu, v ktorom ešte neboli vyčerpané všetky možnosti.