6. Úplné testy pre n-vstupové základné logické členy
        Pre n-vstupové základné logické členy úplný test obsahuje n+1 krokov, z ktorých prvých n krokov testuje poruchy t1 (t0) na všetkých vstupoch členov OR resp. NOR (AND resp. NAND). Poruchy t0 a t1 na primárnych výstupoch sú uvedenými kombináciami tiež testované. Úplný test invertora je totožný s jeho triviálnym testom a obsahuje 2 kroky.

Úplný test zložitejšieho obvou môžeme vytvoriť na základe úplných testov jeho komponentov. Napr. úplný test obvodu AND-OR-INVERT,  ktorého logická schéma je na obr.2, vytvoríme na základe úplných testov dvojvstupových členov AND a NOR. Riešenie príkladu je uvedené v tab. 4.

V prvých troch riadkoch je uvedený úplný test prvého súčinového člena so vstupmi a1, b1 a výstupom f1, ktorý určuje hodnoty vstupu a3 člena NOR. Hodnota vstupu b3 v týchto riadkoch musí byť rovná 0, aby bola vytvorená citlivá cesta na primárny výstup. Nulovú hodnotu b3=f2 zaistíme rozdielnymi kombináciami vstupov a2, b2 druhého súčinového člena v prvom a druhom riadku, v ktorých existuje citlivá cesta z výstupu f2 na primárny výstup f. V treťom riadku pre druhý súčinový člen môže byť zvolená ľubovoľná vstupná kombinácia, dávajúca na výstupe f2 požadovanú hodnotu 0. Táto kombinácia nemôže byť využitá pre testovanie, lebo nie je vytvorená citlivá cesta na primárny výstup (a3=1). Vytváraním citlivej cesty z prvého súčinového člena na primárny výstup vytvorili sme kroky 1, 2 pre testovanie druhého súčinového člena a kroky 2, 3 pre testovanie člena NOR. Štvrtý riadok v tab.2 vytvára citlivú cestu pre tretí krok testu druhého súčinového člena a zároveň vytvára prvý krok testu člena NOR. Takto bol vytvorený úplný test modulu AND-OR-INVERT. Získané riešenie nie je jediným riešením, Namiesto kombinácií 1* resp. 2* možno použiť aj iné, ktoré dávajú na výstupe súčinového člena hodnotu 0. Pre testovanie samotného člena AND-OR-INVERT to nemá význam, avšak pri testovaní hierarchický zložitejšieho obvodu, ktorý obsahuje člen AND-OR-INVERT, môže byť niektorá z ďalších možných vstupných kombinácií výhodnejšia. Aj tu sa prejavuje nedostatok možností jednoduchého zápisu rôznych aleternatív riešenia.