Zostavenie automatu


Pre automat M zostrojíme automat M1=(A, S1, U, p1, v1), ktorý pokrýva automat M, pričom je známe, že v automate M existuje úplný a prípustný súbor tried zlučiteľnosti.

P={C1, C2, C3} = {{1, 2}, {2, 3}, {4, 5}}


Každej triede sa priradí jeden stav automatu M1 C1->q, C2->r, C3->t, teda S1 = {q, r, t}.