Zostavenie max. tried zlučiteľnosti


Vychádzame z príkladu implikačnej tabuľky v predchádzajúcej kapitole.

Tvorba zoznamu C sa začne zo stľpca, ktorý je priradený stavu 4. Z tohoto stĺpca vyplýva dvojica zlučiteľných stavov (4, 5). Teda zoznam C má na začiatku jednu triedu {4, 5}. V ďalšom kroku sa zostaví množina S3, obsahujúca všetky tie stavy, ktoré majú v stĺpci 3 neprečiarknute políčko. Teda S3 = {4, 5}. Urobí sa prienik množiny S3 a súčasného zoznamu C, t. j. S3 prienik {4, 5} = {4, 5}. Do zoznamu sa pridá trieda {{3} prienik {4, 5}} = {3, 4, 5}. Každý stav z množiny S3 je obsiahnutý v prieniku, a teda v zozname C už žiadna dvojica nepribudne.
Prejde sa na stĺpec 2. Zostaví sa množina S2 = {3} a urobí sa prienik so zoznamom C, ktorý obsahuje jedinú triedu {3, 4, 5}; S2 zjednotenie {3, 4, 5} = {3}. Do zoznamu sa vloží trieda {{2} prienik {3}} = {2, 3} atď.

Tvorba zoznamu bude takáto:
Prvý krok {4, 5}
S3 = {4, 5} {3, 4, 5}
S2 = {3} {3, 4, 5}, {2, 3}
S1 = {2, 4} {1, 4}, {1, 2}, {3, 4, 5}, {2, 3}