8. Zostavenie úplného prípustného súboru tried zlučiteľnosti

Výber súboru z množiny prostých tried zlučiteľnosti je potrebné urobiť tak, aby boli splnené nasledujúce podmienky:

  1. Každý stav je pokrytý aspoň jednou triedou súboru (podmienka úplnosti).
  2. Ak sa vyberie niektorá prostá trieda Ci, nevyhnutne treba do súboru zaradiť ďalšie také prosté triedy Cj1, ..., Cjk, aby v jednotlivých triedach boli zahrnuté všetky triedy implikovanej množiny Pi ( podmienka prípustnosti). 
  3. Súbor je minimálny (podmienka minimálnosti).
    Procedúru výberu možno organizovať podobne ako pri pokrývaní boolovskej funkcie prostými implikantami. Podmienky výberu sú však omnoho zložitejšie.
    Účinnou grafickou pomôckou pri výbere minimálneho súboru je implikačný graf, v ktorom možno v procese výberu tried ľahko sledovať splnenie podmienky prípustnosti.
    Vrcholmi implikačného grafu sú prosté triedy zlučiteľnosti. Z vrcholu Ci do vrcholu Cj vedie orientovaná hrana práve vtedy, ak trieda Cj zahŕňa v sebe niektorú triedu z implikovanej množiny Pi pre triedu Ci.
    Prvým krokom pri výbere úplného prípustného súboru je výber takých prostých tried, ktoré ako jediné pokrývajú niektorý stav automatu. Takéto triedy sa nazývajú podstatné. Podstatné triedy musí obsahovať každý úplný, a teda aj minimálny súbor tried. 
    V druhom kroku sa odstránia tie stavy z nevybratých prostých tried, ktoré už boli pokryté vybratými prostými triedami. Ak takto redukovaná trieda je vylúčená niektorou inou prostou triedou, tak pôvodnú triedu možno odstrániť a v ďalšom postupe nebrať do úvahy. 
    Po tomto kroku je potrebné zistiť, či sa niektorá trieda nestala podstatnou. Ak nevznikla žiadna podstatná trieda, je potrebné vybrať niektorú alternatívu.