9. Redukcia úplne určených automatov

    V prípade úplného automatu má relácia zlučiteľnosti stavov charakter ekvivalencie. Zlúčiteľné stavy sa pri úplne určených automatoch nazývajú ekvivalentné.
    Maximálne triedy zlučiteľnosti sú v tomto prípade triedami ekvivalencie, ktoré tvoria rozklad množiny stavov automatu, pretože pre každé dve rôzne triedy Ci, Cj platí :

Ci Ç Cj = f

    Maximálne triedy zlučiteľnosti tvoria jediný minimálny súbor daného automatu. Zo súboru všetkých maximálnych tried sa vychádza pri zostavovaní minimálneho automatu. Tento automat je jediný.