Úplná disjunktívna normálna forma (ÚDNF) : predstavuje disjunktívnu normálnu formu (DNF), ktorá pozostáva zo súčtu navzájom rôznych úplných elementárnych (logických) súčinov.

Príklad ÚDNF :


Doplňujúce pojmy :

Disjunktívna normálna forma (DNF) : všeobecne je to výraz, ktorý pozostáva z logického súčtu navzájom rôznych elementárnych (logických) súčinov.

Úplný elementárny súčin : je elementárny súčin, ktorého rád (r) je rovný počtu premenných B-funkcie (r = n).

Rád elementárneho súčinu : počet premenných vystupujúcich v elementárnom súčine

Elementárny (logický) súčin (ELS) : výraz, ktorý obsahuje logický súčin premenných, pričom každá v ELS vystupuje najviac 1-krát, a to buď priamo alebo invertovane.