Príklad aplikácie pravidiel :

Máme usporiadané elementárne súčiny. Susedné skupiny elementárnych súčinov ( p.j. - počet jednotiek sa líši o hodnotu 1) sú označené čiernymi šípkami. Dôležité je, že iba medzi označenými susednými skupinami je možné nájsť susedné dvojice elementárnych súčinov (líšia sa v jednej premennej - a,b alebo c) a následne ich "spájať". Červenou šípkou je naznačená dvojica skupín elementárnych súčinov, ktorá nie je susedná tj. p.j. sa líši o väčšiu hodnotu ako 1 a nenašli by sme susedné dvojice elementárnych súčinov.

Aplikovali sme modifikované pravidlo spojovania na susedné dvojice ELS a získali sme spájané súčiny, na ktoré sme aplikovali pravidlo pohltenia. Majme príklad označený modrým písmom, čiže máme susedné skupiny s p.j. 1 a 2. Hľadáme susedné dvojice elementárnych súčinov : Najprv zoberieme dvojicu s indexom 2 a 6. Je susedná, pretože binárne vyjadrenia oboch ELS sa líšia v hodnote jednej premennej : a to a (prvý ELS : a=0 ; druhý ELS : a=1). Spojíme túto dvojicu súčinov t.j.aplikujeme na ňu modifikované pravidlo spojovania a vznikne nový súčin : označený indexom 2,6, s binárnym vyjadrením "- 1 0", kde pomlčka predstavuje premennú, ktorá bola odlišná (teda premenná a). Nový súčin zaradíme pod počet jednotiek p.j. rovný 1. Potom na spájané súčiny 2 a 6 aplikujeme pravidlo pohltenia : pohltíme práve spájané súčiny s indexom 2 a 6, Pohltené súčiny sú označené ("odfajknuté"). Samozrejme ešte nepohlcujeme novovzniknutý súčin (2,6), pohltenie, ktoré je pri ňom naznačené (čiernou "fajkou") je výsledkom niektorého z nasledujúcich krokov. Ďalej zoberieme dvojicu s indexom 4 a 6. Aj keď súčin 1 1 0 s indexom 6 už bol pohltený v predchádzajúcom kroku, môže byť spájaný s ďalšími. Táto dvojica je takisto susedná, súčiny sa líšia práve v premennej b. Spojíme dvojicu a vznikne člen s indexom 4,6 s binárnym vyjadrením "1 - 0". Pohltíme súčiny 4 a 6. Aj v tomto prípade pohltenie novovzniknutého súčinu 4,6 1 - 0 nie je v tomto kroku, je to výsledok nasledujúcich pohltení.

Zoberme dvojicu, ktorú nie je možné spojiť. Napríklad súčiny 4,6 1 - 0 a 6,7 1 1 -. Tieto súčiny nie susedné (líšia sa v premenných b,c - pozn. pomlčka nie je na rovnakom mieste). Na túto dvojicu nebudú aplikované spojovanie a pohltenie.

Skrátenú disjunktívnu normálnu formu získame tak, že z tabuľky vypíšeme všetky nepohltené súčiny. Pre tento príklad je to :