Skrátená konjunktívna normálna forma (SKNF) : túto formu dostaneme aplikáciou pravidiel B-algebry (pravidlo spojovania) na úplnú KNF. SKNF predstavuje logický súčin všetkých prostých implicentov.

Príklad :


Doplňujúce pojmy :

Konjunktívna normálna forma (KNF) : všeobecne je to výraz, ktorý pozostáva z logického súčinu navzájom rôznych elementárnych (logických) súčtov.

Úplná konjunktívna normálna forma (ÚKNF) : predstavuje konjunktívnu normálnu formu (KNF), ktorá pozostáva zo súčinu navzájom rôznych úplných elementárnych (logických) súčtov.

Úplný elementárny súčet : je elementárny súčet, ktorého rád (r) je rovný počtu premenných B-funkcie (r = n).

Rád elementárneho súčtu : počet premenných vystupujúcich v elementárnom súčte

Elementárny logický súčet : výraz, ktorý obsahuje logický súčet premenných, pričom každá premenná vystupuje najviac 1-krát, a to buď priamo alebo invertovane.

Prostý implicent : implicent vyjadrený v tvare elementárneho logického súčtu (ELS) rádu r, pričom žiadna časť ELS rádu r1<r už nie je implicentom.

Implicent : Funkciu h (x1,...,xn) nazývame implicentom funkcie f (x1,...,xn), ak množina H0 tých bodov, v ktorých funkcia h nadobúda hodnotu "0" je časťou množiny F0x.

Množina F0x je množinou všetkých nulových (0) a neurčených bodov danej funkcie (f).