Príklad určovania skrátenej KNF funkcie f:

Aplikácia Q-M algoritmu na invertovanú funkciu f :

Invertovanie a aplikácia de Mogranovho pravidla :