1.4. Quine-McCluskeyho algoritmus na určovanie skrátenej DNF

Implikanty rádu n-2, ktoré pokrývajú 22 = 4 body, dostávame dvojakým spôsobom. Podobne implikanty rádu n - k, ktoré pokrývajú 2k štvorčekov, vznikajú pri aplikácii Quine-McCluskeyho algoritmu práve k - krát. Tieto implikanty na základe pravidla idempotentnosti nahradzujeme jedným implikantom a ostatné v tabuľke prečiarkneme, alebo ich tam zapisujeme iba raz. Označiť (pohltiť ) však musíme všetky implikanty, ktoré sa dajú spojiť (príklad).

Pomocou Q-M algoritmu môžeme určiť skrátenú konjunktívnu normálnu formu (KNF) B-funkcie. Najprv pôvodnú funkciu f invertujeme, potom určíme skrátenú DNF invertovanej funkcie (f) a nakoniec invertovaním a aplikáciou de Morganovho pravidla na skrátenú DNF dostaneme skrátenú KNF zadanej funkcie f. (príklad)