Úplný súbor skupinových prostých implikantov : systému B-funkcií f1, f2, ... fp je súbor prostých implikantov gjk (gjk je k-tý prostý implikant funkcie j), ktorých množiny G1jk (množina bodov, v ktorých implikant gjk nadobúda hodnotu 1) spĺňajú nasledovný vzťah :

kde F1i je množina bodov funkcie j s hodnotou 1
p - počet funkcií fi
q - počet funkcií j
qj - počet vybraných prostých implikantov funkcií j

Uvedený vzťah znamená, že úplný súbor prostých implikantov pokrýva všetky body, v ktorých funkcie j nadobúdajú hodnotu 1.