Skupinová funkcia :

kde fs (x1, x2 ,..., xn) je boolovská funkcia premenných x1, x2 ,..., xn nadobúdajúca hodnotu 0 v tých bodoch z oblasti definície, v ktorých všetky funkcie fi nadobúdajú hodnotu 0, v ostatných bodoch nadobúdajú funkcie fi hodnotu 1. Operácia predstavuje logický súčet.