Hodnotiaca funkcia :

kde fh (x1, x2 ,..., xn) je logická funkcia (nie boolovská), ktorá má rovnakú oblasť definície ako funkcia fs. Táto funkcia určuje, ktorá z funkcií fi v danom bode v oblasti definície nadobúda hodnotu 1 (neurčené hodnoty uvažujeme ako 1). Operácia predstavuje aritmetický súčet.