Príklad určenia skupinovej funkcie fs a hodnotiacej funkcie fh systému troch B-funkcií f1,f2,f3:

Majme zadaný systém troch B-funkcíí (p=3) f1,f,f3 štyroch premenných (n=4) v Karnaughových mapách. Skupinová funkcia fs a hodnotiaca funkcia fh budú nasledovné :

Hodnoty bodov skupinovej funkcie fs sa určia ako logický súčet hodnôt príslušných bodov funkcií f1,f,f3. To znamená, že napr. pri určovaní hodnoty funkcie fs v bode 0 spravíme logický súčet hodnôt funkcií f1,f,f3 v bode 0. Keďže všetky hodnoty f1,f,f3 v bode 0nulové, výsledná hodnota funkcie fs v bode 0 bude tiež nulová. Iný príklad je hodnota funkcie fs v bode 7, ktorá nadobúda hodnotu 1, pretože logický súčet hodnôt funkcií f1ff3 =>  1+0+1 v bode 7 je 1. Funkcia fs je teda nulová iba v tých bodoch, v ktorých sú všetky hodnoty funkcií f1,f,f3 tiež nulové, v ostatných bodoch je jednotková.

Pri určovaní hodnôt bodov hodnotiacej funkcie fh môžeme zjednodušene postupovať tak, že určíme dekadicky binárne vyjadrenie hodnôt bodov funkcií v poradí f1,f,f3, pričom najnižší rád má funkcia f3. Napr. hodnota bodu 7 funkcie fh bude 5, čo binárne zodpovedá hodnotám funkcií f1ff3 =>  101 v bode 7 alebo hodnota bodu 8 funkcie fh bude 3, čo zodpovedá hodnotám f1ff3 =>  011 v bode 8.