Príklad určenia úplného súboru skupinových prostých implikantov systému troch B-funkcií pomocou upraveného Q-M algoritmu:

f1 = { 4,5,7,10,12,14 }
f2 = { 2,3,4,5,8,10,12 }
f3 = { 5,7,8,9,10,11,12 }

Majme systém troch B-funkcíí f1 ,f2 ,f3 zadaných množinovo aj v Karnaughových mapách. Najprv určíme skupinovú funkciu fs a hodnotiacu funkciu fh. Ak by funkcie f1 ,f2 ,f3 obsahovali neurčené body "X", potom sa pri určovaní fs tieto dourčujú na body jednotkové.

Skupinová a hodnotiaca funkcia:

fs = { 2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14 }

Ďalej sa jednotlivé úplné elementárne súčiny funkcie fs vyjadria v binárnom tvare , rozdelia sa do skupín s rovnakým počtom jednotiek (p.j.) a skupiny sa usporiadajú vzostupne. Ku každému binárne vyjadrenému elementárnemu súčinu funkcie fs sa priradí jemu zodpovedajúca hodnota fh. Dostaneme tabuľku :

 p.j.  index premennéfh 
   a b c d f1f2f3 

120 0 1 00 1 0
 40 1 0 01 1 0
 81 0 0 00 1 1

230 0 1 10 1 0
 50 1 0 11 1 1 
 91 0 0 10 0 1
 101 0 1 01 1 1 
 121 1 0 01 1 1 

370 1 1 11 0 1
 111 0 1 10 0 1
 141 1 1 01 0 0


12,30 0 1 -0 1 0 
 2,10- 0 1 00 1 0 
 4,50 1 0 -1 1 0 
 4,12- 1 0 01 1 0 
 8,91 0 0 -0 0 1
 8,101 0 - 00 1 1 
 8,121 - 0 00 1 1 

25,70 1 - 11 0 1 
 9,111 0 - 10 0 1
 10,111 0 1 -0 0 1
 10,141 - 1 01 0 0 
 12,141 1 - 01 0 0 


18,9,10,111 0 - -0 0 1 

V tabuľke sa hľadajú susedné implikanty Ip,Iq, ktorých binárne vyjadrenie sa líši v hodnote jednej premennej. Takou dvojicou sú napr. body 4 a 5. Aby sme mohli tieto body spojiť, musí byť logický súčin binárne vyjadrených zodpovedajúcich hodnôt hp,hq hodnotiacej funkcie fh rôzny od 0 (operácia LAND). Teda :

 index  abcd  fh=> f1f2f3
Ip40100 1 1 0 hp
Iq50101 1 1 1  hq

Iv4,5010- 1 1 0  hv

Vidíme, že susednú dvojicu bodov 4,5 je možné spojiť, keďže logický súčin zotpovedajúcich hodnôt hp,hq funkcie fh je nenulový (hv = 1 1 0). Tieto body spoločne patria funkcii f1 a f2, preto sa môžu v týchto funkciách spájať. Pretože platí hv=hp, pohltíme () implikant Ip a tiež hvhq, nepohltíme implikant Ip. Novovzniknutý implikant Iv zapíšeme do tabuľky spolu s jemu prislúchajúcou hodnotou hvhodnotiacej funkcie fh.

Zoberme si dvojicu bodov 3 a 7. Body sú síce susedné, ale logický súčin hodnôt hp,hq je nulový. Body 3 a 7 patria teda rôznym funkciám, bod 3 funkcii f2 a bod 7 funkcii f1 a f3. Takže nevznikne žiadny nový implikant ani nedôjde k pohlteniu implikantov.

 index  abcd  fh=> f1f2f3
Ip30011 0 1 0  hp
Iq70111 1 0 1  hq

Iv3,70-11 0 0 0  hv

Ak už ďalšie spájanie implikantov nie je možné, potom neoznačené implikanty v tabuľke tvoria úplný súbor skupinových prostých implikantov.

f1 (100) : 
f2 (010) : 
f3 (001) : 
f1f2 (110) : 
f1f3 (101) : 
f2f3 (011) : 
f1f2f3 (111) :