Automatický režim.

Programový modul je určený na rýchle generovanie úplných testov obvodov. Vygenerované tabuľky úplných testov je možné ďalej použiť pre generovanie testov zložitejších obvodov. Okno programu je znázornené na obrázku:

Okno obsahuje tri panely s nastaviteľnou veľkosťou:

Panel logického obvodu tvorí editor vstupného súbora s popisom logického obvodu a tlačidlá:
- načítanie vstupného súbora s popisom logického obvodu z adresára na servri. Po jeho stlačení sa zobrazí dialóg Výber súbora.
- uloženie súbora s popisom logického obvodu do adresára na servri. Po jeho stlačení sa zobrazí dialóg Ulož súbor.

V editore vstupného súbora je možná práca s blokmi, na čo slúžia tieto kombinácie kláves:
Shift + šípky - označenie textu,
Ctrl + V - vloženie textu,
Ctrl + C - kopírovanie označeného textu.
Delete - vymazanie označeného textu.

Panel úplného testu tvorí plocha, kde sa zobrazia výsledky výpočtu úplného testu logického obvodu a tlačidlá:
- spustenie výpočtu tabuľky úplných testov. Po úspešnom výpočte sa na ploche panelu zobrazia tabuľky úplných testov modulov po redukcii, v
normovanom tvare a tabuľka úplného testu obvodu po redukcii, v normovanom tvare.
- uloženie vypočítanej tabuľky úplných testov obvodu do výstupného súbora. Výstupný súbor má to isté meno a ukladá sa do toho istého adresára ako vstupný súbor.
- V novom okne zobrazí tabuľky úplných testov všetkých prípustných logických členov.

Systémové okno obsahuje stručné informácie o priebehu výpočtu. Ak vybudovaná tabuľka úplného testu (ďalej len TÚT) obvodu, alebo modulu nie je úplná, dá sa z týchto informácií zistiť, ktorý krok ktorého člena, resp. modulu obvodu nie je v jeho TÚT použitý.Demonštračný režim.

Programový modul je určený na výuku postupu pri určovaní tabuliek úplných testov modulov na základe úplných testov jeho logických členov. Postup pri určovaní TÚT obvodu na základe TÚT jeho modulov objasňuje len čiastočne, pretože je analogický s postupom pri určovaní TÚT modulov. Okno programu je znázornené na obrázku:

Okno obsahuje tri panely s nastaviteľnou veľkosťou:

Panel logického obvodu je identický s panelom v automatickom režime.

Panel úplného testu tvorí plocha, kde sa zobrazuje priebeh výpočtu výsledky výpočtu úplného testu logického obvodu a tlačidlá:
- spustenie výpočtu tabuľky úplných testov v demonštračnom režime. Počas výpočtu je počítaná TÚT modulu zobrazovaná v špeciálnej forme:

Tlačidlo Počítaj sa počas výpočtu zmení na tlačidlo . Jeho stlačením prejdete na ďalší krok vo výpočte.
- preskočenie vo výpočte na vyššiu úroveň.
- ukončenie výpočtu TÚT obvodu.

Ostatné tlačidlá majú rovnaký význam, ako v automatickom režime.

Počas výpočtu TÚT modulov je v titulku panelu zobrazený názov práve vykonávanej časti výpočtu.

Okno Výklad výpočtu obsahuje výklad k práve vykonanej časti výpočtu, ktorej názov je v titulku okna.Výukový režim.

Programový modul je určený na preverovanie znalosti postupu pri určovaní tabuliek úplných testov modulov na základe úplných testov jeho logických členov. Pracuje len z obvodmi, ktoré nie sú rozdelené na moduly. Znalosť postupu je preverovaná pomocou otázok, zadávaných počas výpočtu testu. Počet zadávaných otázok je regulovaný používateľom. Okno programu je v podstate totožné z programom pre demonštračný režim. Líši sa od neho len tým, že v spodnej časti nie je okno výkladu výpočtu, ale panel Testové otázky:

Panel obsahuje:
- titulok s loginom používateľa, ktorý programový modul spustil,
- text otázky, na ktorú má používateľ odpovedať,
- Políčko odpovede, kam používateľ zadá odpoveď,
- Tlačidlo , ktoré používateľ stlačí po zadaní odpovede.Preverovací režim.

Programový modul je určený na preverovanie znalosti postupu pri určovaní tabuliek úplných testov modulov na základe úplných testov jeho logických členov. Pracuje len s obvodmi, ktoré nie sú rozdelené na moduly. Znalosť postupu je preverovaná pomocou otázok, zadávaných počas výpočtu testu. Počet zadávaných otázok je pevne stanovený a otázky sú generované náhodne.
Vstupný súbor je tiež náhodne vybraný a nie je možné ho editovať. Nesprávnu odpoveď nie je možné opraviť.
Okno programu je podobné výukovému režimu, ale bez tlačidiel v paneli logického obvodu a bez tlačidiel Preskoč a Koniec v paneli úplného testu.