Informácie

Táto stránka sa zaoberá vytváraním úplných testov pomocou metódy určovania úplného testu logického obvodu na báze testov jeho modulov. Obsahuje teoretický popis problematiky a aplikáciu, ktorá pracuje vo viacerých režimoch. 

Teoretický popis

V tejto časti sa nachádza teoretický popis problematiky vytvárania úplných testov obvodu. Obsahuje všeobecné informácie o metóde určovania úplného testu, postup ako dospieť k výsledku - k úplnému testu obvodu za pomoci spomenutej metódy a popis algoritmov vytvárania úplného testu. Taktiež je tu uvedený konkrétny príklad postupu vytvárania testu.
Pohyb po jednotlivých kapitolách je možný pomocou navigačných tlačidiel Dozadu a Dopredu alebo pomocou Obsahu kapitol. Tlačidlom Index vyvoláte slovník základných pojmov z popisovanej oblasti.

Aplikácia

Aplikácia umožňuje odskúšať si popisovanú metódu v praxi, na konkrétnych príkladoch. Pracuje v týchto režimoch:

Demonštračný režim demonštruje iba činnosť algoritmu určovania TÚT modulov na základe TÚT ich logických členov. Postup pri určovaní TÚT obvodu je analogický, preto je demonštrovaný len čiastočne.
Výukový a preverovací režim je funkčný len pre zostavovanie úplných testov obvodov, kde moduly sú základné logické členy.

Hlavná stránka

Predstavuje odkaz na hlavnú nadradenú stránku, z ktorej je možný odkaz na ďalšie témy Syntézy a diagnostiky logických obvodov.