A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-X-Y-Z

A

B

Bezporuchový technický stav diagnostického objektu: stav, v ktorom je systém schopný plniť predpísanú funkciu v nasledujúcom časovom okamihu


Boolovské funkcie (B-funkcie) : tieto funkcie predstavujú zobrazenie : f (x1,...,xn): {0,1} n => {0,1}. Pre n-premenných existuje 2 na 2n rôznych B-funkcií n premenných.

C

Cesta v schéme: je postupnosť vodičov a logických členov, ktorá vždy začína a končí vodičom a v ktorej každé dva po sebe nasledujúce členy sú prepojené vodičom.


Citlivá cesta: cesta, ktorá je schopná prenášať zmeny logických hodnôt zo svojho začiatku na koniec.


Chyba :nezhoda medzi správnou a skutočnou hodnotou premennej meranou na výstupe.

D

De Morganove pravidlá :


Detekcia poruchy: rozlíšenie bezporuchového a poruchového stavu diagnostického objektu. Predstavuje jednu z hlavných úloh technickej diagnostiky.


Detekčný test: test, ktorý má byť schopný zistiť existenciu ľubovoľnej poruchy z množiny možných porúch testovanej jednotky.


Diagnostické pokrytie testu určuje počet (množstvo) porúch, ktoré je daný test obvodu schopný zistiť.


Diagnostický objekt je ľubovoľne veľký objekt, ktorý je predmetom štúdia diagnostiky.


Diagnostický test: postupnosť vzájomne priradených vstupných a výstupných stavov testovanej jednotky.


Disjunktívna normálna forma (DNF) : všeobecne je to výraz, ktorý pozostáva z logického súčtu navzájom rôznych elementárnych (logických) súčinov.


Dĺžka testu :počet krokov testu.

E

Elementárny logický súčin (ELS) : výraz, ktorý obsahuje logický súčin premenných, pričom každá v ELS vystupuje najviac 1-krát, a to buď priamo alebo invertovane.


Elementárny logický súčet : výraz, ktorý obsahuje logický súčet premenných, pričom každá premenná vystupuje najviac 1-krát, a to buď priamo alebo invertovane.

F

G

H

Hodnotiaca funkcia :

kde fh (x1, x2 ,..., xn) je logická funkcia (nie boolovská), ktorá má rovnakú oblasť definície ako funkcia fs. Táto funkcia určuje, ktorá z funkcií fi v danom bode v oblasti definície nadobúda hodnotu 1 (neurčené hodnoty uvažujeme ako 1). Operácia predstavuje aritmetický súčet.

I

Implikant : Funkciu g (x1,...,xn) nazývame implikantom funkcie f (x1,...,xn), ak množina G1 tých bodov, v ktorých funkcia g nadobúda hodnotu "1" je časťou množiny F1x.

Množina F1x je množinou všetkých jednotiek (1) a neurčených bodov danej funkcie (f).

Iná definícia : Majme B-funkcie g a f, ak platí : g < f <=> g + f = f hovoríme, že g je implikantom f. Funkcia + predstavuje logický súčet.


Implicent : Funkciu h (x1,...,xn) nazývame implicentom funkcie f (x1,...,xn), ak množina H0 tých bodov, v ktorých funkcia h nadobúda hodnotu "0" je časťou množiny F0x.

Množina F0x je množinou všetkých nulových (0) a neurčených bodov danej funkcie (f).

J

K

Konjunktívna normálna forma (KNF) : všeobecne je to výraz, ktorý pozostáva z logického súčinu navzájom rôznych elementárnych (logických) súčtov.


Konzistencia: fáza budovania kroku testu obvodu, v ktorej sa doplnia neurčené hodnoty na ostatných vodičoch obvodu v danom kroku.


Kritická hodnota: každá hodnota premennej v testovanej jednotke ktorej zmena môže spôsobiť zmenu signálu zvoleného primárneho výstupu.


Kritická cesta: cesta zostavená z vodičov, ktorým je priradená kritická hodnota.


Krok testu: Riadok tabuľky úplných testov. Vo všeobecnosti je dvojicou vzájomne priradených vstupných a výstupných stavov systému.

L

M

Metóda intuitívneho scitlivenia cesty: jedna z metód generovania testov pre kombinačné obvody. Vychádza zo schémy a je určená pre "ručné" riešenie.


Metóda kritickej cesty: jedna z metód generovania úpných testov pre kombinačné obvody. Pri generovaní krokov testu sa postupuje od výstupov k vstupom obvodu.


Množinový zápis B-funkcie: Tento zápis sa dosť často používa (napr. pri vyjadrení ÚDNF). Je vyjadrený množinou bodov, v ktorých funkcia nadobúda nulové resp.jednotkové hodnoty. Pri nulových hodnotách sa body zapisujú do hranatých zátvoriek (Napr.f = [0,2,7, (5,6)] ), pri jednotkových bodoch do množinových zátvoriek (Napr. f = [1,3,4, (5,6)] ). Neurčené body sa uvádzajú v oboch prípadoch v klasických zátvorkách.


Modifikované pravidlo spojovania :


Modul obvodu: časť logického obvodu. Tvoria ju navzájom prepojené logické členy obvodu. Modulom môže byť aj jeden logický člen.

N

O

P

Porucha: jav spočívajúci v ukončení schopnosti objektu plniť požadovanú funkciu podľa technických podmienok.


Porucha latentná: porucha, pri ktorej nedôjde k chybe.


Porucha fyzická: predstavuje zmeny fyzikálnych parametrov logického obvodu, ktoré prekračujú hranicu udanú technickými podmienkami.


Porucha logická: vyjadrenie fyzikálnej poruchy prostredníctvom hodnôt logických premenných. Nie všetky fyzikálne poruchy možno popísať logickými hodnotami úplne presne.


Porucha nestála: porucha, ktorá sa prejavuje iba v určitých časových okamihoch.


Porucha stála: porucha, ktorá sa prejavuje stále.


Poruchový technický stav diagnostického objektu: stav, v ktorom nie je systém schopný plniť predpísanú funkciu v nasledujúcom časovom okamihu


Použitý krok: Krok TÚT modulu je použitý v kroku testu obvodu, ak sú v tomto kroku vytvorené citlivé cesty zo všetkých výstupov modulu na nejaké výstupy obvodu.


Prostý implikant : implikant vyjadrený v tvare ELS rádu r, pričom žiadna časť ELS rádu r1<r už nie je implikantom.


Prostý implicent : implicent vyjadrený v tvare elementárneho logického súčtu (ELS) rádu r, pričom žiadna časť ELS rádu r1<r už nie je implicentom.


Pravidlo pohltenia :

Q

R

Rád elementárneho súčinu : počet premenných vystupujúcich v elementárnom súčine


Rád elementárneho súčtu : počet premenných vystupujúcich v elementárnom súčte

S

Skrátená disjunktívna normálna forma (SDNF) : túto formu dostaneme aplikáciou pravidiel B-algebry (pravidlo spojovania) na úplnú DNF. SDNF predstavuje logický súčet všetkých prostých implikantov.


Skrátená konjunktívna normálna forma (SKNF) : túto formu dostaneme aplikáciou pravidiel B-algebry (pravidlo spojovania) na úplnú KNF. SKNF predstavuje logický súčin všetkých prostých implicentov.


Spôsoby zápisu B-funkcie :


Skupinový prostý implikant : systému B-funkcií f1, f2, ... fp je každý prostý implikant funkcií :

pre ik = 1,2, ..., p ; k = 1,2, ..., p

Pri určovaní funkcií j sa nevylučuje prípad iu = iv, uvažuje sa však len o navzájom rôznych funkciách j.


Skupinová funkcia :

kde fs (x1, x2 ,..., xn) je boolovská funkcia premenných x1, x2 ,..., xn nadobúdajúca hodnotu 0 v tých bodoch z oblasti definície, v ktorých všetky funkcie fi nadobúdajú hodnotu 0, v ostatných bodoch nadobúdajú funkcie fi hodnotu 1. Operácia predstavuje logický súčet.

T

Tabuľka úplného testu (TUT, TÚT) : úplný diagnostický test logického obvodu, vyjadrený v tvare tabuľky. Riadkami tabuľky úplného testu sú kroky testu obvodu.


Technická diagnostika je vedný odbor zaoberajúci sa racionálnymi postupmi zisťovania technického stavu systému. V ďalšom texte bude namiesto pojmu technická diagnostika používaný skrátený pojem diagnostika.


Technické podmienky: norma definujúca požadované hodnoty charakterizujúce požadovaný technický stav.


Test: postupnosť vzájomne priradených vstupných a výstupných stavov testovanej jednotky. Výstupný stav predstavuje správnu hodnotu výstupov jednotky pre príslušný vstupný stav.


Test iredundantný: úplný test, ktorého žiadna časť už nie je úplným testom.


Test minimálny: úplný test s minimálnym počtom krokov.


Test triviálny: test obsahujúci všetky vstupné kombinácie a im prislúchajúce hodnoty výstupných stavov.


Test úplný: test, ktorého diagnostické pokrytie je 100%. To znamená, že pokrýva všetky predpokladané poruchy v testovanej jednotke.


Trvalá jednotka (t1): porucha, ktorá spočíva v prerušení vodiča privádzajúceho signál do miesta poruchy a jeho náhrade zdrojom napätia zodpovedajúceho logickej úrovni 1.


Trvalá nula (t0): porucha, ktorá spočíva v prerušení vodiča privádzajúceho signál do miesta poruchy a v jeho náhrade zdrojom napätia zodpovedajúceho logickej úrovni 0.

U

Úplná disjunktívna normálna forma (ÚDNF) : predstavuje disjunktívnu normálnu formu (DNF), ktorá pozostáva zo súčtu navzájom rôznych úplných elementárnych (logických) súčinov.


Úplná konjunktívna normálna forma (ÚKNF) : predstavuje konjunktívnu normálnu formu (KNF), ktorá pozostáva zo súčinu navzájom rôznych úplných elementárnych (logických) súčtov.


Úplný elementárny súčin : je elementárny súčin, ktorého rád (r) je rovný počtu premenných B-funkcie (r = n).


Úplný elementárny súčet : je elementárny súčet, ktorého rád (r) je rovný počtu premenných B-funkcie (r = n).


Úplný súbor B-funkcíí : súbor umožňujúci realizovať ľubovolnú B-funkciu n-premenných. Základ B-algebry tvoria B-funkcie : logický súčet, logický súčin, inverzia. Úplný súbor môže tvoriť aj logický súčet + inverzia alebo logický súčin + inverzia.


Úplný súbor skupinových prostých implikantov : systému B-funkcií f1, f2, ... fp je súbor prostých implikantov gjk (gjk je k-tý prostý implikant funkcie j), ktorých množiny G1jk (množina bodov, v ktorých implikant gjk nadobúda hodnotu 1) spĺňajú nasledovný vzťah :

kde F1i je množina bodov funkcie j s hodnotou 1
p - počet funkcií fi
q - počet funkcií j
qj - počet vybraných prostých implikantov funkcií j

Uvedený vzťah znamená, že úplný súbor prostých implikantov pokrýva všetky body, v ktorých funkcie j nadobúdajú hodnotu 1.


Úplný test :test, ktorého diagnostické pokrytie je 100%. To znamená, že pokrýva všetky predpokladané poruchy v testovanej jednotke.

V

X

Y

Z

Závada :zmena niektorého fyzikálneho parametra, ktorá neprekročila hodnotu stanovenú technickými podmienkami, ale priblížila sa k nej natoľko, že výskyt poruchy v nasledujúcom období nie je možné vylúčiť.


Zovšeobecnené pravidlo spojovania :