I. METÓDA GENEROVANIA ÚPLNÝCH TESTOV.
I.4. Postup generovania úplného testu.

Postup pri generovaní úplného testu pozostáva z troch etáp:

  1. Rozčlenenie testovaného obvodu na moduly (dekompozícia obvodu ).
  2. Zostavenie tabuliek úplných testov pre jednotlivé moduly.
  3. Zreťazenie testov modulov tak, aby vznikli citlivé cesty z testovaných modulov na primárne výstupy (analogické s metódou intuitívneho scitlivenia cesty).

Pri rozčleňovaní testovaného obvodu na moduly sa snažíme splniť nasledovné požiadavky:

  1. Opakovateľnosť modulov – tzn. použitie malých, univerzálnych modulov. Zjednodušuje etapu 2 postupu.
  2. Prehľadnosť štruktúry – vedie k použitiu malého množstva veľkých modulov. Zjednodušuje etapu 3 postupu.

Tieto požiadavky sú protichodné a nie je možné obe uspokojivo splniť. Preto sa snažíme deliť obvod na stredne veľké moduly, alebo použijeme hierarchický postup generovania testu.

Hierarchický postup je nasledovný: Najprv obvod rozdelíme na niekoľko veľkých modulov a tie delíme na jednoduchšie moduly až po úroveň základných logických členov (postup zhora nadol). Pri zostavovaní úplného testu obvodu najprv zostavíme TÚTy pre najjednoduchšie moduly, pomocou nich zostavíme TÚTy pre zložitejšie moduly až po úroveň celého obvodu (postup zdola nahor).

Zostavenie tabuľky úplného testu modulu predstavuje štandardnú diagnostickú úlohu, ktroú je možné riešiť rôznymi metódami, napríklad D-algoritmom, booleovskou diferenciou, metódou kritickej cesty. Tiež je možné TÚT modulu generovať použitím tejto metódy. Potom modul považujeme za obvod a logické členy za moduly obvodu.

Zreťazenie testov modulov tak, aby vznikli citlivé cesty z testovaných modulov na primárne výstupy je analogické s metódou intuitívneho scitlivenia cesty a pozostáva s troch krokov:

  1. Aplikuj nepoužité kroky úplného testu vybraného modulu (pre prvý modul aplikuj všetky kroky) a doplň zodpovedajúce hodnoty na príslušné vodiče.
  2. Vybuduj citlivé cesty na primárne výstupy obvodu z výstupov vybraného modulu v práve vytvorených krokoch testu obvodu. (fáza budovania citlivej cesty).
  3. Doplň neurčené hodnoty na ostatných vodičoch v práve vytvorených krokoch testu obvodu.

Krok 2 nazývame fáza budovania citlivej cesty, resp. citlivých ciest a krok 3 fáza konzistencie. Tieto tri operácie, sa opakujú, kým nie je vytvorená TÚT obvodu. V niektorých prípadoch sa TÚT obvodu vytvoriť nepodarí, alebo vytvorená tabuľka nie je úplná. Znamená to, že v obvode sa môžu vyskytnúť poruchy, ktoré nie je možné testovať týmto algoritmom. Potom je vhodné na generovanie krokov testu, ktoré tieto poruchy v module otestujú, použiť inú metódu, napríklad D-algoritmus, alebo booleovskú diferenciu.

Aj keď metóda bola vyvinutá pre kombinačné obvody, je možné ju použiť aj pre sekvenčné logické obvody. Všetky spätné väzby však musia byť zahrnuté v rámci jednotlivých modulov, ktorých tabuľky úplných testov sú známe (tzn. nie je potrebné ich generovať touto metódou).