II. ALGORITMUS VÝPOČTU TÚT MODULOV.
II.1. Úvod.

Generovanie úplného testu obvodu je rozdelené na dve fázy:

  1. Generovanie tabuliek úplných testov modulov obvodu na základe tabuliek úplných testov logických členov týchto modulov.
  2. Generovanie tabuľky úplného testu obvodu na základe tabuliek úplných testov jeho modulov.

Fázu 1 implementuje algoritmus výpočtu TÚT modulov, ktorý je popísaný v tejto kapitole. Tento algoritmus je použiteľný len pre kombinčné obvody.

Fázu 2 implementuje algoritmus výpočtu TÚT obvodu, ktorý je popísaný v kapitole III. Tento algoritmus je použiteľný aj pre sekvenčné obvody. Sekvenčné časti obvodov však musia byť uzavreté v moduloch, pre ktoré sú známe tabuľky úplných testov.