II. ALGORITMUS VÝPOČTU TÚT MODULOV.
  II.2. Reprezentácia Tabuliek úplných testov logických členov.

Aby sme mohli zostaviť tabuľky úplných testov pre jednotlivé moduly, musíme mať k dispozícii tabuľky úplných testov logických členov, z ktorých modul pozostáva. Vo všeobecnosti platí, že TÚT pre logický člen o n vstupoch a jednom výstupe má n+1 riadkov (krokov). Pri zostavovaní TÚTiek však môžu nastať konfliktné situácie, kedy nemožno do kroku testu modulu doplniť krok z TÚT logického člena. Preto je potrebné doplniť TÚT o ďalšie kroky, aby bola plne popísaná funkcia logického člena. Tieto doplnené kroky je možné použiť aj na scitlivenie väčšieho počtu ciest súčasne. Rozšírená TÚT bude mať potom 2n krokov a bude rozdelená na dve tabuľky – hlavnú a alternatívnu.

Hlavná tabuľka obsahuje n+1 krokov úplného testu logického člena.

Alternatívna tabuľka obsahuje kroky, ktoré je možné použiť na scitlivenie väčšieho počtu ciest súčasne

Na <-- obrázok obrázku je 3-vstupový člen AND a jeho rozšírená tabuľka úplného testu.

V ďalšom texte bude pod pojmom TÚT logického člena myslená jeho rozšírená TÚT.