II. ALGORITMUS VÝPOČTU TÚT MODULOV.
  II.4. Algoritmus budovania citlivej cesty v kroku TÚT modulu.

Použitý algoritmus budovania citlivej cesty umožňuje:

  • vybudovať citlivú cestu podľa vybranej cesty na výstup, alebo daný vodič modulu.
  • vybudovať inú alternatívu už vybudovanej citlivej cesty, podľa záznamu o vybudovanej citlivej ceste.

Aby bolo možné, v prípade potreby, preveriť všetky alternatívy budovanej citlivej cesty, vytvára sa pri budovaní citlivej cesty záznam o budovaní citlivej cesty (ďalej len záznam). Záznam pozostáva z prvkov pre každý logický člen, ktorým budovaná cesta prechádza. Prvok záznamu obsahuje tieto informácie:

  • identifikátor (číslo) logického člena v module,
  • pole čísel krokov z TÚT člena, ktoré môžu byť doplnené do vytváraného kroku TUT modulu. Ak sa krok doplní do vytváraného kroku TÚT modulu, vyberie sa z tohto poľa (blok Vybratie čísla dosadeného kroku zo záznamu vo vývojovom diagrame algoritmu).

Popísaný typ záznamu sa používa aj vo fáze konzistencie.
Každý krok testu logického člena, dosadený do vytváraného kroku TÚT modulu počas budovania citlivej cesty, je v tomto kroku TÚT modulu použitý.

Na <-- obrázok obrázku vľavo je znázornený vývojový diagram algoritmu budovania citlivej cesty.

Popis hlavných blokov vývojového diagramu:

Nájdenie všetkých krokov z TUT člena, vhodných na dosadenie do kroku TUT modulu a ich zápis do záznamu - v TÚT logického člena, na ktorom je algoritmus nastavený, sa nájdu všetky kroky, ktoré zabezpečujú prenos citlivej hodnoty cez tento člen na vytváranej citlivej ceste. Čísla nájdených krokov sa zapíšu do poľa čísel krokov v prvku záznamu pre tento člen v tomto poradí:

  1. čísla krokov úplného testu člena, ktoré ešte neboli v TÚT modulu použité.
  2. čísla krokov úplného testu člena, ktoré už boli v TÚT modulu použité.
  3. čísla krokov z alternatívnej tabuľky TÚT člena. Tieto kroky vyžadujú scitlivenie viacerých ciest.

Dosadenie prvého v zázname zapísaného kroku TUT člena do kroku TUT modulu - krok z TÚT člena, ktorý je prvý v poli čísel krokov v prvku záznamu pre tento člen, sa zapíše do vytváraného kroku TÚT modulu.

Vybudovanie požadovaných citlivých ciest - ak bol do kroku TÚT modulu dosadený krok z alternatívnej tabuľky člena, v tomto bloku sa vybudujú citlivé cesty na všetky ostatné citlivé vstupy člena. Príklad situácie, kde je požadované vybudovanie viacerých citlivých ciest, je na <-- obrázok obrázku:
Pri budovaní citlivej cesty z výstupu člena C1 bol na člen C5 dosadený krok 1 1 1 0 z jeho TÚT. Tento krok prenesie citlivú hodnotu len v prípade, že sú na všetky jeho vstupy vybudované z výstupu člena C1 citlivé cesty.
(Späť na <-- obrázok vývojový diagram)

Návrat (podľa záznamu) v budovaní cesty na člen, pre ktorý existujú alternatívne kroky - smerom od konca k začiatku záznamu sa hľadá taký člen, pre ktorý existujú alternatívne kroky, ktoré zabezpečujú prenos citlivej hodnoty cez tento člen na vytváranej citlivej ceste. To znamená., že sa v zázname hľadá taký prvok, ktorého pole čísel krokov nie je prázdne.