II. ALGORITMUS VÝPOČTU TÚT MODULOV.
  II.5. Algoritmus konzistencie v kroku TÚT modulu.

V konzistencii sa do vybudovaného kroku TÚT modulu doplnia kroky z TÚT logických členov, ktorých kroky neboli ešte do kroku modulu dosadené. Kroky z TÚT logických členov, doplnené vo fáze konzistencie, môžu byť tiež použité vo vytváranom kroku TÚT modulu. Je však potrebné určiť citlivosť hodnoty na výstupoch týchto členov. To znamená zistiť, či sa z výstupov týchto členov citlivá hodnota prenáša na výstup modulu. Či je to možné, záleží od situácie v obvode po vybudovaní citlivej cesty. Všeobecný príklad situácie v obvode je na <-- obrázok obrázku.

Citlivosť na výstupe možno vo fáze konzistencie zistiť len u tých členov, ktorých výstup je zároveň vstupom nejakého logického člena na vybudovanej citlivej ceste. Alebo u členov, ktorých výstup je zároveň primárny výstup modulu. U ostatných logických členov, u ktorých nevieme určiť citlivosť hodnoty na výstupe, sa predpokladá, že sa ich kroky dosadené do kroku TÚT modulu v tomto kroku modulu netestujú. Či sa dosadené kroky týchto členov naozaj netestujú vo vytváranom kroku TÚT modulu sa preverí dodatočne, pri optimalizácii kroku modulu.
(Späť na <-- obrázok vývojový diagram)
Podobne, ako pri budovaní citlivej cesty, vytvára sa aj vo fáze konzistencie záznam o dopĺňaní krokov z TÚT členov do kroku TÚT modulu. Záznam má rovnakú štruktúru, ako záznam použitý vo fáze budovania citlivej cesty.

Na <-- obrázok obrázku vľavo je znázornený vývojový diagram algoritmu konzistencie.

Popis hlavných blokov vývojového diagramu:

Výber ďalšieho člena pre doplnenie. - spomedzi logických členov modulu sa vyberie člen, ktorého krok TÚT nebol ešte do kroku TÚT modulu dosadený. Najprv sa vyberá spomedzi členov, ktorých výstup je známy (postup smerom k vstupom modulu) a potom spomedzi členov, ktorých výstup nie je známy (postup smerom k výstupom modulu).

Nájdenie všetkých krokov z TUT člena, vhodných na dosadenie do kroku TUT modulu a ich zápis do záznamu. - v TÚT vybraného logického člena sa nájdu všetky kroky, ktoré možno doplniť do vytváraného kroku TÚT modulu. Čísla nájdených krokov sa zapíšu do poľa čísel krokov v prvku záznamu pre tento člen v poradí, ako pri zápise vo fáze budovania citlivej cesty:

  1. čísla krokov úplného testu člena, ktoré ešte neboli v TÚT modulu použité.
  2. čísla krokov úplného testu člena, ktoré už boli v TÚT modulu použité.
  3. čísla krokov z alternatívnej tabuľky TÚT člena.

Dosadenie prvého v zázname zapísaného kroku TUT člena do kroku TUT modulu. - význam bloku je totožný s významom rovnomenného bloku v algoritme budovania citlivej cesty v kroku TÚT modulu.

Návrat (podľa záznamu) v konzistencii na člen, pre ktorý existujú alternatívne kroky. - význam bloku je totožný s významom rovnomenného bloku v algoritme budovania citlivej cesty v kroku TÚT modulu.