III. ALGORITMUS VÝPOČTU TÚT OBVODU.
III.1. Úvod.

Algoritmus výpočtu TÚT obvodu sa v základných rysoch veľmi nelíši od algoritmu výpočtu TÚT modulov. Pri podrobnejšej analýze ale narazíme na výrazné odlišnosti v oboch postupoch, dané najmä týmito dvoma skutočnosťami:

  1. na rozdiel od základného logického člena, modul obvodu môže mať viac, ako jeden výstup.
  2. pre každý modul máme k dispozícii len jednu konkrétnu tabuľku úplného testu, ktorej kroky nemusia byť vhodné na doplnenie do TÚT obvodu.

Zo skutočnosti 1 vyplýva, že na to, aby bol krok TÚT modulu použitý v kroku TÚT obvodu, je potrebné vybudovať citlivé cesty na výstup obvodu zo všetkých výstupov modulu, ktoré majú byť v dopĺňanom krok TÚT modulu citlivé.

Skutočnosť 2 znižuje pravdepodobnosť toho, že sa podarí vybudovať úplnú TÚT obvodu. Ideálne by bolo mať k dispozícii všetky možné alernatívy (varianty) TÚT všetkých modulov v obvode. Takýto prístup je, bez neprimeraného zvýšenia nárokov na kapacitu pamäte, realizovateľný len pri efektívnom zápise možných kombinácií hodnôt v kroku TÚT modulu.
Efektívny zápis znamená použitie jedného zápisu pre viacero kombinácií. Nie je však vhodný pre automatické generovanie testov.

V tomto algoritme sú nevýhody dané skutočnosťou 2 čiastočne eliminované tým, že po výpočte kroku TÚT modulu sa, ak je to možné, určia k nemu alternatívne kroky a pri zápise hodnôt do TÚT modulu sa používa symbol 'x' pre označenie ľubovoľnej logickej hodnoty. Taktiež je implementovaný postup, ktorý umožňuje vygenerovať požadovanú kombináciu vstupných a výstupných hodnôt, tzv. náhradný krok pre daný modul.