Reprezentácia Tabuliek úplných testov modulov.
Príklad TÚT modulu, ktorým je obvod AND_OR_INVERT.

obrázok

V TÚT obvodu v normovanom tvare sú v prvom riadku vypísané vodiče obvodu a pod nimi hodnoty na vodičoch v jednotlivých krokoch. Prípustných je päť typov hodnôt:
    0 - logická nula,
    1 - logická jednotka,
    x - ľubovoľná logická hodnota,
    *0 - citlivá nula,
    *1 - citlivá jednotka.
Hlavnú a alternatívnu tabuľku oddeľuje text "Alternatívne kroky", pri ukladaní TÚT do výstupného súbora je to text "ALT".

Za každým krokom v hlavnej tabuľke, po kľúčovom slove "PR", sú uvedené prenosy kroku. Tie udávajú, z ktorých vstupov na ktoré výstupy obvodu sa prenášajú citlivé hodnoty v tomto kroku testu. Uvedené sú poradové čísla vstupov a výstupov v obvode, počnúc nulou, aby TÚT mohla byť použitá pre všetky obvody daného typu, bez ohľadu na konkrétne číslovanie vodičov. Napríklad v kroku 1 TÚT obvodu AND-OR-INVERT sú prenosy:

PR 0 0, 2 0

čo znamená, že tento krok prenáša citlivú hodnotu zo vstupu 1 (0. vstup) na výstup 7 (0. výstup) a zo vstupu 3 (2. vstup) na výstup 7.