IV. ZHRNUTIE ZÍSKANÝCH POZNATKOV.

Po podrobnom oboznámení sa s obsahom týchto stránok by ste mali nadobudnúť poznatky o

  • základných pojmoch z oblasti technickej diagnostiky,
  • princípe metód generovania úplných testov,
  • postupe pri generovaní TÚT obvodu na základe TÚT jeho modulov,
  • použitom algoritme výpočtu TÚT modulov,
  • použitom algoritme výpočtu TÚT obvodu.