Katedra počítačov a informatiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, TU Košice

 

Štandard KPI 12, verzia 4

 

POKYNY PRE VYPRACOVANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

1.

Diplomant odovzdá diplomovú prácu (DP) osobne konzultantovi DP pri interných DP a vedúcemu DP pri externých DP v  termíne stanovenom pre odovzdanie DP v zhode so zadaním DP a v zhode s týmito pokynmi.

2.

DP je potrebné odovzdať v 2-och exemplároch. V prípade externej DP podľa dohody diplomanta s externým konzultantom je možné odovzdať jemu ďalší exemplár DP. Uvedené je v réžii diplomanta.

3.

Všetky odovzdané exempláre je potrebné vyhotoviť v tvrdej väzbe. Čelo DP musí obsahovať údaje s nasledovným usporiadaním a obsahom:

 

 

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra počítačov a informatiky

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCA

 

 

 

Košice, <rok>                                                    <meno diplomanta>

 

 

Na boku väzby DP je potrebné uviesť meno diplomanta a rok odovzdania.

4.

Prvý list DP je titulný a má mať nasledovné usporiadanie a obsah:

 

 

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra počítačov a informatiky

 

 

<Téma DP>

 

 

Vedúci diplomovej práce:                                                                                  Diplomant:

<meno vedúceho DP>                                                                                        <meno diplomanta>

Konzultant(i) diplomovej práce:

<meno(á) konzultanta(ov)>

Košice  <rok>

 

 

 

5.

Druhý list vznikne vložením originálu zadania DP (kópie v ďalších exemplároch DP).

6.

Tretí list obsahuje Prehlásenie o samostatnom vypracovaní  DP.

7.

Štvrtý list obsahuje Poďakovanie (nepovinné).

8.

Piaty list  obsahuje anotáciu DP v slovenskom jazyku.  Šiesty list  obsahuje anotáciu DP v anglickom jazyku, pričom preklad musí byť zhodný so slovenským originálom. Tvar  anotácií je nasledovný:

Názov práce:                                XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Katedra:                                       Katedra počítačov a informatiky,TU FEI Košice 

Autor:                                          YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Vedúci DP:                                 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Konzultant(i) DP:                       WWWWWWWWWW, WWWWWWWWW

Dátum:                                          DD.MM.RRRR

Kľúčové slová:                         111, 222, 333, ...

Anotácia:                                    (text v rozsahu max. 10 viet)

 

Tvar anotácie v anglickom jazyku:

 

Thesis title:                                                XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Department: Department of Computers and Informatics, FEI TU Košice

Author:                                        YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Supervisor:                                                ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tutor(s):                                       WWWWWWWWWW, WWWWWWWWW

Date:                                             DD.MM.RRRR

Keywords:                                  111, 222, 333, ...

Anotation:                                  (text v rozsahu max. 10 viet)

 

Každý anotačný záznam je potrebné tiež uviesť tiež na priloženom médiu (viď bod15) pod menami ANOTSL.TXT a ANOTAN.TXT v kódovej stránke 1250 - WORD ako samostatné nekomprimované súbory.

9.

Siedmy, prípadne ôsmy list tvorí Obsah. Pri tvorbe obsahu a písaní DP použiť pre číslovanie kapitol  desatinné triedenie.

10.

Obsah a všetky nasledujúce listy musia mať adresnú  hlavičku  s číslovaním listov. Uvedené sú dve možnosti  grafickej úpravy listov: s rámčekom alebo iba s oddeľovacou čiarou hlavičky.

 

 

FEI TU Košice

 

D i p l o m o v á  p r á c a

 

List č. 13

 

 

 

 

 

 

FEI TU Košice

 

D i p l o m o v á  p r á c a

 

List č. 13

 

 

 

Text, počínajúc tretím listom, bude písaný v nasledujúcom formáte:

Typ písma: Times New Roman CE, Arial CE, veľkosť písma 12, počet riadkov na stranu 30-33, počet znakov na riadok 60 až 70, riadkovanie 1,5.

Text DP musí byť písaný v textovom editore MS WORD 97 alebo  LATEX.

11.

Ďalšie listy obsahujú vlastný text DP, pričom práca musí obsahovať okrem iného kapitoly o nasledovných názvoch a požadovanom zaradení do textu:

prvá kapitola

"Formulácia úlohy",

posledné kapitoly

"Zhodnotenie riešenia",

"Zoznam použitej literatúry,"

"Zoznam príloh".

Osnova textu diplomovej práce a jej celková štruktúra musí zodpovedať zadaniu DP (viď odst.. 5). Text DP musí mať technický štruktúrovaný charakter, nepoužívať "slangové výrazy", dodržiavať štandardizovanú terminológiu. Je trápne, keď diplomant prezentuje neznalosť pravidiel slovenského jazyka. Text je nutné doplniť podľa potreby obrázkami,  grafmi, tabuľkami a pod..  Preferovať používanie normalizovaných schematických princípov.

Vlastný text diplomovej práce a jej prílohy sú dané charakterom diplomovej úlohy, ktorý potom určuje osnovu a celkovú skladbu DP. Pre jednotlivé oblasti sú definované štandardy KPI [1 až 4], viď ich zoznam na konci tohoto dokumentu. Osnovu DP sa doporučuje konzultovať s vedúcim, resp. konzultantom DP.

 

12.

Zoznam použitej literatúry musí byť v súlade s normami STN. Podľa záznamu musí byť prameň jednoznačne identifikovateľný. Je potrebné uvádzať aj pramene z INTERNET-u. Pri internetovských citáciách je potrebné uviesť autora dokumentu (pokiaľ je uvedený), názov dokumentu, jeho internetovskú adresu a dátum získania dokumentu.

13.

Zoznam príloh musí obsahovať všetky prílohy k základnému textu DP, napr.: rôzne príručky podľa charakteru DP, výpis zdrojových textov programov, výkresovú dokumentáciu, média (diskety resp. CD disky) a pod.

14.

Textovo-grafické prílohy musia byť zviazané v mäkkej väzbe a založené na konci DP pod páskou. Pri väčších rozsahoch môžu byť zviazané samostatne v tvrdej väzbe. Čelná strana príloh musí byť realizovaná vo formáte ako v bode. 4 s doplnením označenia prílohy a jej názvu podľa typu prílohy. Obsah a forma príloh musí podľa charakteru  diplomovej práce zodpovedať požiadavkám pre tvorbu dokumentácie podľa štandardov KPI [1 až 4], viď ich zoznam na konci tohoto dokumentu. Pri veľmi rozsiahlych zdrojových textoch (pokiaľ sú predmetom tvorby DP, nie generované texty) výpisy zdrojových textov je možné po dohode s vedúcim DP odovzdať iba v jedinom zviazanom exemplári vo forme zvláštnej prílohy, ktorá zostane s originálom práce v katedrovej knižnici.

15.

Média (disketa(y), resp. CD disky) ako prílohy k DP musia obsahovať text DP vrátane obrázkov a ďalších produktov počítačového spracovania (zdrojové texty, spustiteľné programy, výkresy a ostatné dokumenty.). Štítok diskety musí obsahovať:

-        názov katedry (pracoviska),

-        charakter diela (v danom prípade Diplomová práca),

-        názov diplomovej práce (zvýraznene),

-        prípadne ďalší upresňujúci názov média.

-        meno diplomanta,

-        meno vedúceho a konzultanta(ov),

-        dátum odovzdania DP,

-        označenie čísla média  v tvare <poradové číslo>/<celkový počet> (napr.: 1/1 pri jednom médiu, pri dvoch prvé bude označené 1/2, druhé 2/2 a pod.),

-        prípadný krátky popis prístupu na médium (heslo, spôsob rozbalenia, druh použitého programového prostredia a pod.).

Média musia byť umiestnené v DP tak, aby nebolo možné ich samovoľné vypadnutie, napr. v prilepenej obálke. Média musí obsahovať každý odovzdaný exemplár DP.

16.

Celková štruktúra DP je podľa uvedeného je nasledovná:

                                                vlastný text diplomovej práce,

                                                prílohy,

                                                média.

17.

Diplomant spolu s diplomovou prácou je povinný odovzdať podpísané Prehlásenie (zvláštne tlačivo KPI), ktorým sa špecifikujú autorské a vlastnícke vzťahy vo väzbe na Autorský zákon, prípadne na Zákon o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch.

18.

Diplomant je povinný pri odovzdaní DP prekonzultovať technické podmienky obhajoby s predložením príslušného formulára, ktorý si diplomant vyzdvihne u p. Sidárovej.

19.

Súvisiace štandardy KPI:

[1] Dokumentácia pre technické prostriedky a pre integrované prostriedky - 11

[2] Dokumentácia pre programové prostriedky - 12

[3] Projektová dokumentácia informačného systému - 13

[4] Projektová dokumentácia počítačovej siete - 14

 

Zostavili:

Doc. Ing. Milan Šujanský, CSc.                      Doc. Ing. Zdeněk Havlice,CSc.

Ing. Branislav Sobota, PhD.                         Ing. Stanislav Šuba

Ing. František Jakab

 

 

Košice, 6.3.2000