40. výročie vzniku Katedry základov automatizácie

    40th anniversary of the DFA (Department of Foundations of Automation)Chronológia : vybrané udalosti dôležité pre históriu KPI a KKUI

1952 Udalosti: Zriadenie Vysokej školy technickej v Košiciach (vl. nariadenie z 8.7.) s tromi fakultami.
Korene súčasných KPI a KKUI vychádzajú z pôvodnej Fakulty ťažkého strojárstva (dnes Strojnícka fakulta) a špeciálne z náplne činnosti "Katedry technickej mechaniky". KTM od počiatku zabezpečovala výučbu v predmetoch "Mechanika tuhých a pružných telies", "Hydromechanika", "Základy merania" a "Regulácia a automatizácia".
1953 Udalosti:  Zomrel Josif Vissarionovič Džugašvili - Stalin (5.3.).
1.5. - Zahájenie skúšobného vysielania Československej televízie . Pravidelné od 25.2.1954
  . . . 

. . .

1959

Udalosti:  Presun výučby hydromechaniky z KTM na zlučovaciu "Katedru stavby strojov" (1966 ako "Katedra energetických strojov", 1973 ako "Katedra prístrojovej, regulačnej a energetickej techniky") a neskôr  ako "Katedra merania a regulácie" na SjF. 

1960
1961 Udalosti:  Prvý človek na obežnej dráhe okolo Zeme (12.4.).
1962
1963 Udalosti:  Doc. Inž. Jindřich Spal (neskôr CSc., Prof.,*1914, +1992), pracovník HF VŠT Košice je poverený vytvorením "Katedry základov automatizácie" (KZA) na SjF VŠT Košice.  
1964 Udalosti:  Zahájenie činnosti KZA v priestoroch PK_2. Vedúci Doc. Inž. J. Spal.   Zahájenie výučby v zimnom semestri v rámci študijného programu Strojníckej fakulty.   Katedra vedie výučbu v predmetoch: "Technické meranie", "Základy regulácie a automatizácie" a "Výpočtová technika"

Zakladajúci pracovníci KZA SjF: doc. inž. Jindřich Spal, inž. Mikuláš Fendík (taj.), inž. C.Sc. Ján Filip, inž. Karol Jančáry, inž. Milan Jelšina, Anna Kotuliaková, Alexander Šimon.
Noví pracovníci KZA:  Ing. Milan Krokavec (16.10., ČVUT, Praha), Oľga Dolinská (sekr.).  

Technika:  Pneumatický analogón a prístup na demonštračné cvičenia vo VSŽ Košice na počítači prvej generácie LPG_30 (S. kód) 

1965 Udalosti:

Noví pracovníci KZA: 

Odchod z KZA -
1966 Udalosti:  Začiatok výstavby novej budovy VŠT. 

Noví pracovníci KZA: 
Odchod z KZA - Ing. J. Filip, CSc.

Technika:  Inštalácia elektrónkového analógového počítača MEDA_2 .

1967 Udalosti:  Zriadenie Výpočtového strediska VŠT pri katedre. Vedúca Anna Kotuliaková prom. mat. (neskôr RNDr., CSc.,+ 1983).

Noví pracovníci KZA:  Eva Ocelíková, prom. mat. (neskôr RNDr., CSc., Doc., Prof.), Anna Petrášová, prom. mat. (neskôr CSc.). 

Technika:  Inštalácia počítača druhej generácie ODRA_1013 SW (SJ, ALGOL 60)

1968 Udalosti:  Neohlásená návšteva ČSSR armádami Varšavskej zmluvy a dočasný pobyt sovietskych vojsk (okupácia 1968 -1992).

Pracovníci KZA (ku 1.10.):  Prof. Ing. J. Spal, CSc., Ing. M. Jelšina (taj.), Ing. K. Jančáry, A. Kotuliaková, A. Šimon, Ing. M. Krokavec, E. Ocelíková, A. Petrášová, O. Dolinská.
Noví pracovníci KZA SjF (v období 1965-68): Ing. Peter Bielek, Ing. Jozef Fürst, Alexandra Zárecká, Eva Richterová. 

Technika:  Inštalovanie počítača MEDA_40TA .

1969

Udalosti:  Prvý človek na Mesiaci (21.7.).
Založenie Elektrotechnickej fakulty na VŠT v Košiciach. Jedným zo zakladajúcich pracovísk je Katedra základov automatizácie SjF so zmenou názvu na "Katedra automatizácie a regulácie" (KAaR) a s výučbou v odbore "Technická kybernetika"(TK). Vedúci katedry Prof. Ing. J. Spal., CSc. 

Noví pracovníci KAaR:  Ing. Jozef Pásztor (SVŠT Bva)., Oľga Milotová (oper.).
Odchod z KAaR -

1970 Udalosti:  Normalizácia.

Noví pracovníci KAaR:  Ing. Ján Sarnovský (SVŠT Bva), Ing. Ján Bača (SVŠT Bva), Ing. Rastislav Mitterpach (SVŠT Bva, KPRaAT), Ing. Milan Šujanský (VŠT KE), Eva Szárazová.
Odchod z KAaR -

Technika: Inštalovanie počítača MEDA_41TB.

1971 Udalosti:  Vedúcim Katedry automatizácie a regulácie na EF VŠT sa stáva Ing. Milan Jelšina, CSc. (*1934, Doc. 1972, Prof. 1982). 

Noví pracovníci KAaR: Ing. Dušan Krokavec (SVŠT Bva.).
Odchod z KAaR - Ing. M. Fendík.

Technika: Inštalovanie dvoch počítačov MEDA_41TA.

1972 Udalosti: Založenie Ústavu výpočtovej techniky VŠT (ÚVT, Koštiaľ) v priestoroch PK 6. Zahájenie presunu katedry do nových priestorov Švermova_9 (dnes Letná_9).
Menovanie docentom - Ing. M. Jelšina, CSc.
Štátne záverečné skúšky prvých 20 absolventov št. odboru "Technická kybernetika".

Noví pracovníci KAaR:  Ing. Igor Mokriš (VŠT KE - TK 72), Ing. Gejza Szányi (VŠT KE - TK 72), Ing. Marián Sušila (VŠT KE - TK 72).
Odchod z KAaR - Ing. Ján Repko.

Inštalovanie počítača MEDA_42TA v budovanom "Laboratóriu analógových počítačov" (LAP, Pásztor).     

1973

Udalosti:  Zmena názvu katedry na "Katedra technickej kybernetiky" (1.10.). Vedúci Doc. Ing. Milan Jelšina, CSc.
Pozn.:   Na SjF vzniknú neskôr (80-te r.) príbuzné paralelné pracoviská pod  názvami "Katedra automatizácie a robotizácie" (KAaR), Katedra merania a regulácie (KMaR) a v Prešove "Katedra prístrojovej a automatizačnej techniky".

Noví pracovníci KAaR:  Ing. M. Hauliš (SVŠT Bva.), Ing. Ladislav Madarász (VŠT KE - TK 73), Magda Zukalová (sekr.).
Odchod z KAaR / KTK - E. Richterová (sekr.).

Technika: Na KTK existujú vybudované laboratóriá - "Logických obvodov" (LLO), "Meracej techniky" (LMT), "Regulačnej techniky" (LRT), LAP a Výpočtové stredisko PK_2 (ODRA).

1974 Udalosti: Vznik štúdijných zameraní "Kybernetické systémy" (KS) na KTK a "Elektronické systémy"(ES) na KEOZ.
Vyčlenenie výp. strediska z KTK a zväčšenie pôsobnosti ÚVT VŠT na všetky vysoké školy východného Slovenska.
Založenie Vysokoškolského klubu TECHNIK. Spoluzakladatelia: Ing. Gejza Szányi, Ing. Ladislav Madarász, Ing. Rastislav Mitterpach, a ďalší nemenovaní.

Noví pracovníci KTK: 
Odchod z KTK - RNDr. A. Kotuliaková (ÚVT), Ing. Š. Klein (ext.), O. Dolinská (ÚVT), O. Kastela (ext.), O. Milotová, Ing. G. Burešová (ÚVT), Ing. H. Horovčáková (ÚVT)

Technika: Inštalácia počítača M_6000 na ÚVT VŠT (PK_6) a posledný presun historického počítača ODRA 1013 "Olinka" do nového "Laboratória prvkov samočinných počítačov" (LPSP, Hauliš) na KTK.
Inštalovanie laboratórnej JSP SPOZA_2 v pripravovanom "Laboratóriu hybridnej techniky" (LHT, neskôr LHP, Hauliš).

1975 Udalosti: Vznik Kroniky KTK pri príležitosti 10. výročia vzniku katedry (Jelšina, Farkašová).
Vznik štúd. zameraní "Riadiace a automatizačné systémy" (RAS) a "Elektronické počítače" (EP) na KTK  rozdelením zamerania "Kybernetické systémy" v rámci odboru TK.

Noví pracovníci KTK: Ing. Štefan Fedák (VŠT KE - TK 75), Ing. Anna Filasová (VŠT KE - TK 75), Ing. Veronika Kunderová (Jančáryová, VŠT KE - TK 75), Ing. Vladislav Václavek, Emília Farkašová (Sidárová, tech.), Stanislav Šuhajda (brig.).
Odchod z KTK - Ing. M. Sušila, Ing. G. Szányi, Ing. Š. Makara a Ing. S. Souček.

Technika: Na KTK existujú vybudované laboratóriá - LAP, LLO, LPSP a inovované lab. "Merania a Identifikácie" (LMI), "Aut. a regul. techniky" (LART) a pripravované lab. "Hybridných počítačov" (LHP). /p>

1976 Noví pracovníci KTK: Ing. Viera Hrubá (VŠT KE - TK 76), Ing. Ján Vaľa (VŠT KE - TK 76), Ing. Juraj Tóth (VŠT KE - TK 76), Oxana Hoffmanová (sekr.), Jozef Nigut (tech.), Imrich Balogh (tech.).
Odchod z KTK -
Ing. J. Halász, Ing. J. Pásztor, Ing. V. Václavek, M. Zukalová (sekr.), S. Šuhajda (brig.), A. Šimon (tech.).

Technika: Inštalácia riadiaceho počítača RPP_16M a prvého počítača MEDA_41TC (LHP, 13.5 - 27.8., Hauliš, Halász).

1977 Udalosti: Vznik samostatného štúd. odboru "Elektronické počítače" na KTK zo zameraní EP a ES odboru TK. Štúd. odbor TK pokračuje ďalej.

Noví pracovníci KTK: Ing. Stanislav Šuba (VŠT KE - TK-RAS 77), Kristína Repková (sekr,).
Odchod z KTK -
O. Hoffmanová (sekr.).

Technika:  Oživenie hybridného počítačového systému RPP_16M - SPOZA_2 - MEDA_41TC v "Lab. číslicových a hybridných počítačov" (LČaHP, 4. 77, Hauliš) a rozširujúcich modulov a zariadení (1.8., Hauliš).

1978 Udalosti: Štátne záverečné skúšky prvých absolventov št. odboru "Elektronické počítače".

Noví pracovníci KTK: Ing. Jaroslav Kónya (VŠT KE - EP 78), Mária Karaffová (brig.).
Odchod z KTK - Doc. Ing. Juraj Paulik, CSc.,
Ing. Rastislav Mitterpach.

Technika: Inštalácia a zahájenie prevádzky riadiaceho počítača RPP_16S (1.-6.78, Hauliš) v inovovanom "Laboratóriu počítačových systémov" (LPS).
Inštalácia jednotky styku s prostredím JSP a začiatok realizácie rozvodov pre pripravovanú "Terminálovú učebňu" v rámci "Lab. analógových počítačov a terminálov" (LAPaT,12.78, Šuba). Inštalácia ďalekopisných terminálov v LAPaT.
Zahájenie prevádzky OS TISOS (Fedák, Šujanský) v dvojpoužívateľskom režime na HPS RPP_16M (LPS, Šuba) .

1979 Udalosti: Vznik samost. štúd. odboru "Rádioelektronika" na KR na báze zameraní EP a ES odboru TK.

Noví pracovníci KTK: Ing. Miroslav Blaško (VŠT KE - EP 79), Ing. Juraj Ďurček (VŠT KE - TK 79), Ing. Ján Ábel (VŠT KE - EP 79), Ing. Xénia Kellyová (VŠT KE - TK 76), Peter Baraňák (tech.).
Odchod z KTK - Ing. J. Vaľa, M. Karaffová (brig.).

Technika: Inštalácia nových výstupných zariadení analógových počítačov BAK_5 a OPD_280 (LAPaT, Šuba). Inštalácia počítača SM_3-10 pre nové "Laboratórium mikroprocesorov" (LM, Blaško).
Na KTK existujú vybudované laboratóriá: LPS , LLO, LAPaT, Lab. stavby počítačov (LSP), Lab. riadiacich a automatizačných systémov (LRaAS) a Lab. prvkov riadenia (LPR).

1980 Udalosti: Rozdelenie štud. zamerania RAS na nové zamerania "ASR", "Robotika" (R) a "Riadiaca technika" (RT) v rámci odboru TK.

Noví pracovníci KTK: Ing. Ján Králik (VŠT KE - EP 79), Ing. Jaroslav Pietrik (VŠT KE - TK-RAS 77), Ing. Miroslav Házy (VŠT KE - EP 80), K. Klemčáková (sekr.), D. Majorošová (brig.) a Z. Mokren (brig.).
Odchod z KTK: Z. Mokren (brig.).

Technika: Zahájenie vývoja Systému na odlaďovanie mikroprogramových riadiacich jednotiek (NOM) pre VÚVT Žilina.
Zahájenie prevádzky viacprístupového terminálového systému na báze počítača RPP_16S a vyvinutého OS TISOS (Šujanský).

1981 Noví pracovníci KTK: Ing. Ondrej Póša (VŠT KE - EP 81), Ing. Juraj Galko (VŠT KE - TK 81), Ing. Tomáš Sabol (VŠT KE - TK 81).
Odchod z KTK: D. Majorošová (brig.)

Technika: Dokončenie realizácie Terminálovej učebne v LAP. Začiatok spracúvania agendy MMM v Košiciach (1981-1988) na počítači RPP_16S (Šujanský, Fedák).

1982 Udalosti: Menovanie profesorom (1.5.) pre odbor EP - Doc.Ing.Milan Jelšina, CSc..
Menovanie docentami (10.82) - Ing. M- Krokavec, CSc., Ing. Július Csontó, CSc., Ing. J. Sarnovský, CSc. a Ing. M. Šujanský, CSc..

Noví pracovníci KTK: Ing. Ildikó Burianová (Blašková, Pšenáková, SVŠT Bva), Ing. Zdeněk Havlice (VŠT KE - EP 82), Ing. Jaroslav Macurák (VŠT KE - EP 82), Ing. Peter Mén (VŠT KE - EP 82), Ing. Emil Valigura (VŠT KE - EP 82), E. Tomčiová (sekr.).
Odchod z KTK - Prof. Ing. J. Spal, CSc. (dôchodok), T. Slovenská (sekr.)

Technika: Dokončenie vývoja funkčného vzoru Systému NOM (Hauliš, Šuba, Blaško). Začiatok výroby prototypu.

1983

Udalosti:  Oficiálna návšteva delegácie Federálneho zhromaždenia pod vedením prezidenta ČSAV akademika Kvasila spojená s prehliadkou terminálových pracovísk a počítačového laboratória.

Noví pracovníci KTK: Ing. Vladislav Ondič (VŠT KE - R 82), Ing. Iveta Zolotová (VŠT KE - TK 83), Ing. František Jakab (PI Leningrad), Alica Horská (oper.), Mária Šariščanová (sekr.).
Odchod z KTK: Ing. K.Jančáry, Ing. I.Mokriš, CSc., Ing. I.Čipák, Ing. E.Valigura, E. Kleinová, E. Tomčiová.

Technika: Ukončenie realizácie rozvodov JSP pre laboratóriá KTK (Šuba). Zahájenie vývoja "Multiprocesorového dvojúrovňového riadiaceho systému" MUDRS pre systém "Hydraulického modulárneho robota" HYMR-50 (SjF) pre koncern ZVL PB.   Začiatok vývoja konštrukcie MUDRS (Šuba) a jeho špecializovaných procesorov (Jelšina).

1984 Udalosti - Menovania docentami (1.6.84) - Ing.L.Madarász, CSc., Ing. Dušan Krokavec, CSc.

Noví pracovníci KTK:  Ing. Marián Bučko (VŠT KE - TK 84), Ing. Vladislav Chlípala (VŠT KE - TK 84), Ing. Viktor Birmon (VŠT KE - EP 84), Ing. Ján Jadlovský (VŠT KE - TK 84), Ing. Víťezslav Medlík (VŠT KE - TK 84), Ing. Kamil Kožurko (VŠT KE - EP 84), Ing. Zdeněk Melíšek (VŠT KE - EP 84), Ing. Judita Pačilová (VŠT KE - R 84), Ing. Ján Plančár (VŠT KE - TK 84), Ing. Ján Genči (VŠT KE - PI Odesa).
Odchod z KTK - Ing.O. Póša,

Technika:  Konštrukcia originálnej Logickej modulárnej stavebnice LOMOS (Bača) pre LLO.
Stavba stojanovej konverzia počítača RPP_16M-ST   pre inovované "Lab. hybridných systémov a terminálov" (LHSaT, Šuba).
Dokončenie prototypu Systému NOM (Hauliš, Šuba). 

1985

 

Udalosti: Do funkcie dekana EF VŠT je menovaný Prof. Ing. Milan Jelšina, CSc.. Vedúcim Katedry technickej kybernetiky sa stáva Doc. Ing. Ján Sarnovský, CSc.
Menovanie docentami (12.85) - Ing. Ján Bača, CSc.
KTK a ČSVTS organizujú celoštátnu konferenciu "Počítačové prostriedky riadiacich systémov a systémov s umelým intelektom" (Zl.Idka).
Slávnostné otvorenie (8.11.) "Laboratória osobných mikropočítačov" ako združeného pracoviska s VÚVT Žilina. Lab. je základom pre "Experimentálne laboratórium mikroprocesorových systémov" (ELMS, Vyleťal).
Zriadenie "Konštrukčného a konzultačného strediska" KOKOS (stud.).

Noví pracovníci KTK:  Ing. Martin Vyleťal (VŠT KE - EP 83), Ing. Janka Halková (VŠT KE - EP 85), Ing. Marián Mach (VŠT KE - TK 85), Ing. Kristína Petrušová (Machová, VŠT KE - TK 85), Ing. Magdaléna Brizňáková (VŠT KE - TK 85), Zoltán Kunder (tech.), Jozef Šefčík (tech.).
Odchod z KTK:  Ing. J.Pačilová, Ing. J.Macurák.

Technika: Realizácia konštrukčného riešenia MUDRS (Šuba) a jeho špecializovaných procesorov (Blaško).
Odovzdanie výrobnej dokumentácie Systému NOM do VÚVT ZA (Hauliš, Šuba).
Inštalovanie 10 počítačov PP-01 pre nové "Laboratórium osobných mikropočítačov" v ELMS (Vyleťal a kol.). 
Realizácia prvého prototypu originálnej mikropočítačovej stavebnice KATKA pre ELMS (Vyleťal a kol.). 

1986 Udalosti:   Zlatá medaila pre priemyselný robotický systém HYMR_50 / MUDRS na medzinárodnej výstave "ROBOT´86" Brno. 

Noví pracovníci KTK : Ing. Katarína Dobranská (VŠT KE - TK 86), Ing. Miroslav Hložka (VŠT KE - TK 86).
Odchod z KTK -

Technika:   FV systému NOM použitý pri ďalšom vývoji RS MUDRS/UI (Ábel) v "Laboratóriu riadiacich systémov" (LRS)". 

1987 Udalosti:  Zriadenie "Aplikačno - konzultačného strediska" (AKS) pri EF VŠT (KTK, Šujanský) pre program elektronizácie - neskôr Lab. počítačovej grafiky

Noví pracovníci KTK : Ing. Juraj Sabol (VŠT KE - TK 87), Ing. Miroslav Mitro (VŠT KE - EP 87) a Ing. Marián Helcman (VŠT KE - TK 87).
Odchod z KTK -

Technika:  Kompletizácia a odovzdanie prototypovej výrobnej dokumentácie MUDRS pre výrobcu (Šuba).  

1988 Udalosti:  Menovanie docentami (1.88) - RNDr. Eva Ocelíková, CSc.

Noví pracovníci KTK - Ing. Marek Hatala (VŠT KE - EP 88), Ing. Pavel Košarník (VŠT KE - TK 88).
Odchod z KTK -

Technika:  Ukončenie vývoja RS MUDRS. Ukončenie činnosti počítača RPP_16S a inštalácia jeho náhrady počítačom radu SMEP (Hauliš).   Realizácia prepojenia SMEP-JSP/KBP (Šuba).
Realizácia PC expertného systému pre výživu dojníc (Csontó).
Realizácia systému pre testovanie varikapov (D.Krokavec, Tesla Piešťany).

1989 Udalosti:  Prvé dve obhajoby dizertačných prác na KTK v novom vednom odbore "Výpočtová technika" (Sušila, Kazár).
Menovanie za docentov - Ing. Štefan Fedák, CSc. a Ing. Július Kováč, CSc.     Rozdelenie KTK.
Zriadenie "Katedry kybernetiky a umelej inteligencie" (KKaUI/KKUI), vedúci Doc. Ing. J. Sarnovský, CSc..
Zriadenie  "Katedry počítačov a informatiky", (KPaI / KPI) vedúci Doc. Ing. Štefan Fedák, CSc..
Koniec vlády jednej strany. Kapitalizmus je povolený.
Životné jubileum Prof. Ing. J. Spala, CSc. (*1914, +1992) a súčasne 25. výročie vzniku Katedry základov automatizácie.

Technika: 

1990 Udalosti:   Na KPI je vytvorený nový a jediný št. odbor "Výpočtová technika a informatika" ako náhrada odboru EP.   Na KKUI pokračuje štúd. odbor TK so zmenou zameraní ASR a R na nové zameranie "Umelá inteligencia" (UI) a s pôvodným "Riadiaca technika".

Technika: 

1991 Udalosti:  Vedúcim Katedry počítačov a informatiky sa stáva Prof. Ing. M. Jelšina, CSc. Zmena názvu VŠT na  "Technická univerzita" (1.9.).

Technika:  Inštalácia prvých dvoch počítačov SM_52-12 (VAX 11-780)

1992 Udalosti:  Zomrel Prof. Ing. Jindřich Spal, zakladateľ KZA.
Založenie spoločnosti ELFA s.r.o.   (Jakab).

Technika:  Inštalácia tretieho počítača SM_52-12.

1993 Technika:  Realizácia projektu "Terminálovej siete KPI".
1994 Udalosti:  Zmena názvu fakulty na "Fakulta elektrotechniky a informatiky"  (FEI) pri 25. výročí založenia EF.

Technika:  Realizácia projektu "Terminálovej siete TU" (RS-232CL, e-mail). 

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002 50. rokov výučby v oblasti "Riadiaca technika a automatizácia - Umelá inteligencia" na TU.
2003 Udalosti:  Vedúcim Katedry počítačov a informatiky sa stáva Doc. Ing. Ján Kollár, CSc. 
2004 40. rokov výučby v oblasti "Výpočtová technika - Informatika" na TU.
40. výročie zriadenia Katedry základov automatizácie, spoločnej predchodkyne súčasných KPI a KKUI.
2005
2006
2007
2008 Udalosti:  V USA vrcholí hypotekárna kríza. 
2009 Udalosti:  Metastázy krízy z USA prerastajú do vzniku svetovej ekonomickej a hospodárskej krízy. Memento Karl Marx!
2. 3. o 14.44 CET minul Zem vo vzdialenosti cca. 63,500km asteroid 2009DD45 o priemere 20-45m.
  •     Poznámka: (S.Šuba)